تعبیر خواب » غ

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب غ

 تعبیر خواب غار


تعبیر خواب غارت


تعبیر خواب غایط


تعبیر خواب غاز


تعبیر خواب غبار


تعبیر خواب غذا


تعبیر خواب غایط


تعبیر خواب غذا


تعبیر خواب غربال


تعبیر خواب قرابه


تعبیر خواب غسل


تعبیر خواب غزال


تعبیر خواب غم باد


تعبیر خواب غلمان

 


 تعبیر خواب غوره


تعبیر خواب قورباغه


تعبیر خواب غالیه


تعبیر خواب غول


تعبیر خواب غرق شدن


تعبیر خواب غایب


تعبیر خواب غریبه


تعبیر خواب غروب


تعبیر خواب غش کردن


تعبیر خواب غزا کردن


تعبیر خواب غلاف


تعبیر خواب غل و زنجیر


تعبیر خواب قلقلک


تعبیر خواب غلبه کردن

 


 تعبیر خواب غنیمت


تعبیر خواب غم و اندوه


تعبیر خواب غیبت


تعبیر خواب غوص


تعبیر خواب غوره


تعبیر خواب غلام

 


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غلام

تعبیر خواب غلام یا تعبیر خواب کلفت یا تعبیر خواب کنیز یا تعبیر خواب نوکر

تعبیر خواب کلفت از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که غلام شخصی شده است ، تعبیر بر آن است که از کاری سخت رنجور گردد.

تعبیر خواب نوکر از دیدگاه جابر مغربی:
دیدن غلام در خواب تعبیر پادشاهی و شادی دارد.

تعبیر خواب غلام از حضرت امام جعفر صادق :
اگر غلام یا کنیزک فروختید نیکو است و اگر بخرید خلاف آن خواهد بود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غیبتتعبیر خواب غیبت از دیدگاه آنلی بیتون
اگر فرد در خواب ببیند که از غیبت کسی متاثر شود ، تعبیر بر ان است که آن فرد برای یافتن دوستانی ماندنی و خوب تلاش می کند،
اگر فرد در خواب ببیند که از غیبت کسی خوشحال می شود تعبیر بر آن است که به زودی زود از شر و مکر دشمن رهایی خواهد یافت.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غوص

تعبیر خواب غوص غواصی کردن در دریا

اگر فردی در خواب ببیند که داخل دریا غوص کند و مروارید صید کند تعبیر بر آن است که به اندازه صیدش علم و دانش کسب خواهد کرد و یا از مال سلطان به او به همان اندازه چیزی برسد. اگر به دریا غوص کند اما هیچ صیدی نکند تعبیر بر ان است که مشغول کسب علم خواهد شد اما سودی نخواهد برد.
تعبیر خواب غواصی نمودن از دیدگاه جابر مغربی
اگر فرد در خواب ببیند که گوهر از دریا بیرون آورد تعبیر بر آن است که بسیار عالم و دانشمند شود و از سلطان و پادشاه به او خیر و منفعت برسد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غنیمت

تعبیر خواب غنیمت از دیدگاه محمدبن سیرین
اگر فردی در خواب ببیند که غنیمت می یابد و آن مال غنیمت از آن کافری باشد تعبیر بر ان است که در آن دیار گرانی خواهد شد. اگر در خواب ببیند که مسلمان ها از بلاد کفر همراه خود عنیمت آورند تعبیر بر آن است که در آن ملک قیمت ها ارزان شود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غم و اندوه

تعبیر خواب غم و اندوه

تعبیر خواب از دیدگاه محمدبن سیرین
اگر فرد در خواب ببیند که غمگین است دلیل بر شادی و خوشحالی است اما اگر در خواب ببیند که از غم و ناراحتی رهایی یافته تعبیر بر غم و ناراحتی می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب قلقلکتعبیر خواب قلقلک یا غلغلک (هر دو صحیح است)

تعبیر خواب قلقلک از دیدگاه آنلی بیتون
اگر فرد در خواب ببیند که کسی در حال غلغلک دادن وی است تعبیر بر آن است که در زندگی اش با نگرانی های مهم برخورد خواهد کرد.

تعبیر خواب

اگر در خواب ببیند که در حال قلقلک دادن فردی دیگر است تعبیر بر آن است که آن فرد به دلیل حماقت ها و ضعف هایش از سود فراوانی بازخواهد ماند.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غلبه کردن

اگر فرد در خواب ببیند که بتواند بر خصم غلبه کند ، تعبیر بر آن است که بر تمامی مشکلات و دشمن ها غلبه می کند و اگر خواب ببیند که شکست می خورد تعبیر عکس این است.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غلاف

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیرش را از غلاف بیرون می آورد تعبیرش بر آن است که همسرش فرزند ذکوری را به دنیا خواهد آورد. البته غلاف کارد نیز به همین تعبیر خواهد بود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غل

تعبیر خواب غل ( قفل )

تعبیر خواب غل از دیدگاه محمدبن سیرین
دیدن غل و زنجیر در خواب نامبارک است و دلیل بر میل فرد به سمت ناحق و ناصحیح می باشد. اگر فردی در خواب ببیند که غل به گردن دارد تعبیر بر آن است که مسلمانی او دروغ بود و در آخر کافر از دنیا خواهد رفت.

تعبیر و تفسیر خواب آنلاین

تعبیر خواب قفل و زنجیر از دیدگاه ابراهیم کرمانی
اگر فرد در خواب ببیند که بر دستش غل باشد تعبیر بر آن است که فردی خسیس می باشد. و برخی از معبران تعبیر می کنند که اگر فرد درستکرداری در خواب خود دید که بر گردنش غل است تعبیرش بر آن است که آن فرد باید از مال و کار دنیا دست بردارد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات