تعبیر خواب » ر

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب باله

تعبیر خواب باله از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر خانمی در خواب رقص باله را ببیند تعبیر بر یاس و  نا امیدی  خواهد داشت اما اگر خانمی که این خواب را می بیند یک خانم جوان باشد تعبیر بر آن است که آن زن پایبند و وفادار به عشق خویش نمی باشد.

اگر یک مرد در خواب رقص باله را ببیند تعبیر بر آن است که در امور و کارهایش شکست خواهد خورد و موفق نمی شود. اگر یک خانم بیوه در خواب رقص باله ببیند تعبیر بر آن است که در آینده ای نزدیک با مردی بسیار ثروتمند پیوند زناشویی خواهد بست.

اگر در خواب ببیند که رقص باله در یک سالن  و بر روی یک سن بزرگ در حال اجراست و رقاصان آن رقاصان حرفه ای می باشند تعبیر  بر این است که سلامتی فردی که خواب را دیده است در خطر خواهد افتاد.

خواب رقص باله دیدم، خواب دیدم باله می رقصم، خواب رقصیدن با رقاص باله را دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند

آهنگ و رقص تند
آهنگ و رقص تند

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دید که با آهنگی تند برقصد تعبیر بر آن دارد که در امورات زندگی اش مزه خوشحالی را خیلی نچشد. اگر در خواب رقص تند سیاه پوست ها را ببیند تعبیر بر آن دارد که شادی و خوشحالی او به خاطر نگرانی های بی دلیل و باطل زایل شود.  اگر در خواب دوست خود را دید که با آهنگی تند برقصد تعبیر بر آن دارد که آن دوست شما روحیه ای خوشحال و سرشار از امید به دست می آورد. اگر در خواب رقص بالرین ها را ببیند که با آهنگ تند در حال رقص باشند تعبیر بر آن دارد که در زندگش اش اوقات خود را به خاطر کارهای بی خود مصرف کند و هیچ هدف پایداری در زندگی ندارد. اما اگر خود را دید که با آهنگ تند برقصد تعبیر بر آن دارد که در امور زندگانی اش اتفاقات خوب کمی برای ا واتفاق افتد.

تعبیر آهنگ و رقص تند از دیدگاه لیلا برات

اگر در خواب خود را دید که ترانه و آهنگ بخواند تعبیر بر از دست دادن جایگاه فعلی اش در جامعه دارد. اما اگر خود را دید که اهنگ ساری کند تعبیر بر دوستان نابابی دارد که در اطراف او جمع شوند. اما اگر آهنگ ساز در خواب ببیند تعبیر بر عشقی ماندگار و سرشار از صداقت در زندگی اش دارد.

خواب آهنگ و رقص تند دیدم، خواب دیدم با آهنگ ، رقص تندی انجام می دهم، خواب دیدم در حال رقص می باشم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آسایش و رفاه

آسایش و رفاه
آسایش و رفاه

تعبیر خواب آسایش و رفاه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دید که در آسایش و رفاه باشد تعبیر بر آن دارد که کارهایی خواهد کرد که خطرناک اما دوست داشتنی باشد  و با مردی خوشحال و پولدار هم صحبت می شود. اگر خانمی چنین خوابی دید تعبیر بر آن دارد که لذت های ناپیدار و فریا در پیش دارد و به آنها هشدار خواهد داد که باید دنبال عشق واقعی باشند.

خواب آسایش و رفاه کامل دیدم، در خواب خود آسایش و رفاه عالی ای داشتم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب روان و جاری

آب روان و جاری
آب روان و جاری

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب آبی را ببیند که روان باشد و خروشان و خود را بیرون از آن آب ببیند و در حال تماشای چنین آبی باشد تعبیر بر قدرتی خواهد داشت که فرد با آن مقابله می کند و رودر رو شود.

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب جوی آب را تمیز و دارای اب گوارا ببیند تعبیر بر معیشت خوب و خوش و آسایش دارد. اگر در خواب دید که از رودخانه و یا جوی آبی آب بخورد که برای او ناشناخته باشد تعبیر بر آن دارد که کاری را آغاز کند که برای او شناخته شده نباشد و طول عمر بالا دارد و اندازه آبی که بخورد به سود برسد. اگر آب جوی تلخ و یا شور باشد تعبیر بر آن دارد که زندگی او تلخ باشد. اگر در خواب جوی آبی را ببیند که شفاف و زلال باشد تعبیر بر آن دارد که امور او به روال خواهد افتاد و کارهایش به راحتی انجام شود. اما اگر آب جوی را تیره دید تعبیر بر نابسامانی امور او دارد که البته با تلاش و سعی قابل تغییر می باشد. اگر در خواب ببیند بر تختی بنشسته که جویی از زیر آن روان باشد تعبیر بر آن دارد که رحمت و ثروت و شانس با او یار خواهد شد و در هر دو دنیا سعادتمند شود.

اگر در خواب ببیند که خود در جوی آب نشسته باشد تعبیر بر رهایی از غصه و بیماری و قرض دارد و اگر فردی که این خواب را دید مسافر باشد تعبیر بر آن دارد که به زودی به وطن خود برخواهد گشت.

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه تام چت ویندرا

اگر در خواب آب را با تغییرات آرام دید تعبیر بر آسایش در امور زندگی را دارد و البته خواب مژده می دهد که زندگی او دارای پایان خوبی می باشد.

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه یوسف نبی

اگر در خواب آبی زلال و روان ببیند تعبیر بر مسافرتی با خیر و رحمت دارد.

تعبیر خواب آب روان و جاری، خواب دیدم در کنار آب روان و جاری ای قدم میزنم، خواب آب روان و جاری دیدم که در آن در خلاف مسیر آب شنا می کنم، خواب آب روان و جاری دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات