تعبیر خواب » ن

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آشامیدن

تعبیر خواب آشامیدن از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب چیزی ناشناخته بیاشامد و یا آبی بخورد که گوارا باشد تعبیر بر دانش و هدایت خواهد داشت. اگر در خواب آبی خنک و گوار بنوشد تعبیر بر کسب روزی حلال دارد.

خواب دیدم در حال آشامیدن آب هستم، خواب آشامیدن دیدم، خواب آشامیدن آبی گوارا دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آه و ناله

آه و ناله
آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دید که از روی غم آه می کشد تعبیر بر آن دارد که اتفاقی پیش بینی نشده برای او خواهد افتاد و البته نسبت به رفع موضوع همچنان امیدوار خواهد ماند.

تعبیر خواب آه و ناله از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب آه و ناله ببیند تعبیر بر خوشحالی دارد. اگر در خواب گریه و زاری ببیند تعبیر بر آن دارد که شخصی را که دوست دارد از دست می دهد. اگر ببیند کودکان آه و ناله کنند تعبیر بر ثروت دارد. اما اگر دید اقوام و فامیل آه و ناله کنند تعبیر بر آن دارد که باید در خرج های خود صرف نظر کرده و انها را کاهش دهد.

خواب آه و ناله کردن دیدم، خواب دیدم در حال ناله کردن می باشم. خواب آه کشیدن دیدم


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غلام

تعبیر خواب غلام یا تعبیر خواب کلفت یا تعبیر خواب کنیز یا تعبیر خواب نوکر

تعبیر خواب کلفت از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که غلام شخصی شده است ، تعبیر بر آن است که از کاری سخت رنجور گردد.

تعبیر خواب نوکر از دیدگاه جابر مغربی:
دیدن غلام در خواب تعبیر پادشاهی و شادی دارد.

تعبیر خواب غلام از حضرت امام جعفر صادق :
اگر غلام یا کنیزک فروختید نیکو است و اگر بخرید خلاف آن خواهد بود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات