تعبیر خواب » چ

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آتش زنه

آتش زنه
آتش زنه

تعبیر از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب سنگ آتش زنه ببیند و چون این سنگ ها دوتا باشند تعبیر بر دو شریک دارد که خصوصیات یکی از آنها سخت دل و دیگری شجاع و قدرتمند است و هر دو مردم را دعوت خواهند کرد به سربلندی و شرافتمندی و انجام امور با اهمیت.

تعبیر از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب ببیند که با آتش زنه موفق نشود آتش بسازد تعبیر بر آن دارد که برای کسب ثروت تلاش کند اما نتواند که به دست آورد.

تعبیر از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دید که با آتش زنه آتش بسازد تعبیر بر آن دارد که خیر او به مردم برسد، اگر عالم است از علم او به مردم برسد، اگر تاجر باشد به مردم نیکی کند و اگر از مال دنیا چیزی ندارد و فقیر باشد با اخلاق نیکو به مردم سود برساند.

خواب آتش زنه دیدم ، در خواب دو سنگ آتش زنه در دست داشتم، خواب دیدم با آتش زنه آتش روشن میکنم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب چشمه

آب چشمه
آب چشمه

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه امام صادق (ع)

اگر در خواب آب چشمه دید پنج نوع تعبیر دارد: ابتدا تعبیر بر بزرگواری و جوان مردی، دوما تعبیر بر ناراحتی و غم ، سوما تعبیر بر حادثه ناگوار، چهارم تعبیر بر کسالت و عدم سلامت و در آخر تعبیر بر طول عمر دارد. امام صادق می فرمایند البته گاها آب چشمه به جوانمردی نیز تعبیر شود  و گاها به ناراحتی. در هر صورت اگر در خواب چشمه دیده شود تعبیر نیکو دارد علی الخصوص اگر چشمه را در منطقه ای ببیند که گرم و خشک باشد.

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب چشمه ببیند  و آب چشمه گوارا و خوشبو باشد تعبیر بر بزرگواری و جوانمردی دارد. اما اگر آب آن گندیده باشد و یا بوی خوب ندهد و گندیده باشد تعبیر بر ناراحتی و کسالت دارد. اگر در خواب با آب چشمه مسح کند تعبیر بر آن دارد که از ناراحتی ها رها شود. اگر در خواب فزون شدن آب چشمه ببیند تعبیر بر فزوون شدن شکوه و جوان مردی در آن ناحیه  را خواهد داشت. اما اگر آب چشمه کم شود تعبیر عکس دارد. اگر آب چشمه را خشک ببیند تعبیر بر فوت یکی از جوانمردان بزرگ آن منطقه دارد.

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب چشمه ببیند تعبیر بر بزرگواری و کرم دارد و نشانه فردی است با این خصوصیات.

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب ، چشمه ببیند تعبیر بر آسایش و راحتی دارد و اگر آب چشمه را در سکون ببیند تعبیر بر صلاح و نیکی دارد و اما اگر آب آن روان باشد تعبیر بر ناراحتی دارد. اگر آب چشمه زلال و شفاف بوده و در آن دست و روی خود بشوید و یا بخورد تعبیر بسیار خوب دارد.

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب چشمه ای را دید که دارای آبی خوشگوار باشد تعبیر بر مهتری و کرم و جوانمردی دارد. اما اگر آب چشمه بد بو و تیره باشد تعبیر بر ناراحتی و حوادث ناگوار دارد. اگر در خواب دید در حال وضو گرفتن از آب چشمه باشد تعبیر بر پایان غصه و ناراحتی دارد. اگر در خواب دید آب چشمه فزونی یابد تعبیر بر مشهور شدن او در کشور خود دارد و  به معنی مهتریو جوانمردی و عزتمندی است. اما اگر خواب عکس ببیند تعبیر آن نیز عکس خواهد شد. اما اگر چشمه خشک شود تعبیر بر فوت جوانمردی از دیار او دارد.  اگر در خواب دید در خانه و یا در محل کار او چشمه ای شروع به جوشیدن کند تعبیر بر آن دارد که به قدر آن اب او را غم و ناراحتی به وجود آید البته اگر آن آب بدبو و یا تیره باشد تعبیر خواب شدت بیشتری خواهد داشت. اما اگر در آب آن چشمه دست و روی خود بشوید تعبیر بر رهایی از ناراحتی و غصه دارد و ادای قرض و پذیرش توبه گناهکار  و حج رفتن مسلمان حج نرفته را هم تعبیر می شود.

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خانه و یا مغازه اش چشمه آب بجوشد تعبیر بر ناراحتی و گریه دارد و مقدار آن بستگی به میزان جوشش و  آب چشمه وابسته است. اما اگر در آّب آن چشمه دست و روی خود را بشوید تعبیر بر آن دارد که هر مشکلی که دارد رفع بشود، برده آزاد شود، ناراحت و غمگین از غم نجات یابد، بیمار سلامت کامل یابد، قرض دار قرضش ادا شود، گناه کار ترک پناه کرده و به درگاه خداوند توبه کند و اگر او سفر حج نرفته باشد قسمتش شود.

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر در خواب ببیند که آب از زمین بجوشد تعبیر بر شادی غیر منتظره خواهد داشت.

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب آب چشمه ببیند نشان از عمر او بود و میزان عمر او وابسته به میزان آب چشمه می باشد علی الخصوص زمانی که دست در آب چشمه کند.

تعبیر خواب آب چشمه ، خواب آب چشمه را دیدم، خواب دیدم از آب چشمه مینوشم، خواب جوشیدن آب زلال از چشمه را دیدم


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات