تعبیر خواب » خ

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب به خطر افتادن

تعبیر خواب به خطر افتادن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر فرد ببیند که سایرین او  و زندگی اش را دچار خطر می کنند تعبیر بر آن است که دشمن هایش او را گول می زنند و او باید نسبت به قبل بیشتر مواظب خودش باشد.

اگر در خواب مشاهده کرد که خودش برای زندگی سایرین ایجاد خطر می کند تعبیر بر آن است که از راه های ناصحیح مال زیادی را به چنگ می آورد.

خواب دیدم زندگی ام به خطر افتاده است، در خواب اتفاقات پر خطر افتاد، خواب دیدم خطر میکنم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب خروشان

تعبیر خواب آب خروشان از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببیند که از آب خروشانی مانند آب رودخانه یا سیلاب عبور کند تعبیر بر آن دارد که از ترس و خطری به سلامت عبور کند.

خواب آب خروشان دیدم، خواب دیدم وارد آب خروشانی می شوم، خواب دیدم بر روی آب خروشان هستم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آبکامه

آبکامه
آبکامه

تعبیر خواب آبکامه از دیدگاه ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که آبکامه می خورد تعبیر بر آن دارد که بیمای و کسالت برای او به وجود آید. مقدار آن بیماری وابسته به اندازه آن آبکامه می باشد.

تعبیر خواب آبکامه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند که ابدا از آبکامه ها نمی خورد و یا آنها را بر روی زمین می ریزد تعبیر بر اتمام ناراحتی و غم دارد و اگر فرد بیمار باشد سلامت خود را باز خواهد یافت.

تعبیر خواب آبکامه از دیدگاه امام صادق (ع)

اگر در خواب ببیند آبکامه بخورد پنج نوع تعبیر دارد: ابتدا تعبیر بر کسالت و بیماری، دوما تعبیر بر ناراحتی، سوما تعبیر بر دشمنی، چهارما تعبیر بر نیازمندی و در آخر تعبیر بر ناسازگاری با اعضای خانواده دارد.

تعبیر خواب آبکامه ، در خواب دیدم در حال خوردن آبکامه هستم ، خواب آبکامه دیدن.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب بینی (خلط)

آب بینی (خلط)
آب بینی (خلط)

اگر در خواب خلط ببیند تعبیر بر اولاد دارد. اگر در خواب ببیند که خلط بر روی لباس او باشد تعبیر بر آن دارد که پسردار شود اما اگر به زمین افتد تعبیر بر دختر دار شدن دارد. اما اگر خلط بر زن خود بیاندازد تعبیر بر آن دارد که همسرش باردار شود اما جنین سقط شود اما اگر زن او خلط بر روی او بیاندازد تعبیر بر پسردار شدن باشد. اگر خلط خود را در منزل همسایه بیاندازد تعبیر بر زنا با زن همسایه دارد اگر آن را بر بستر مردی بیاندازد تعبیر بر زنا با زن آن مرد دارد. اگر خلط خود بخورد تعبیر بر بخشش اموال خود به عائله دارد. اگر ببیند آب بینی همسر خود را بخورد تعبیر بر بچه دار شدن دارد. اگر در خواب خلط او سیاه باشد تعبیر بر غمی دارد که برای فرزند او به وجود آید و اگر به رنگ زرد باشد تعبیر بر بیمار شدن فرزندش دارد.

تعبیر خواب آب بینی (خلط) از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب خلط ببیند تعبیر بر اولاد دارد. اگر از بینی او آب یا خلط بیرون آید تعبیر بر صاحب فرزند شدن دارد.

تعبیر خواب آب بینی (خلط) از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب آب ریزش بینی خود را دید تعبیر بر ادا شدن قرضش دارد و مشقت او تمام خواهد شد و البته اگر او بیمار باشد سلامت کامل یابد.

خواب آب بینی دیدم ، در خواب آب بینی ام آمد ، خواب خلط انداختن دیدم ، خواب دیدم آب بینی ام را قورت دادم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات