تعبیر خواب » د

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بردار کردن

تعبیر خواب بردار کردن از دیدگاه محمدبن سیرین

یک روز فردی نزد ابن سیرین رفت و به او گفت که در خواب دیده است که دو دست یک مرد را بریدند و مرد دیگری را نیز بردار کردند ابن سیرین به او گفت اگر راست گفته باشی تعبیر بر ان است که همین امروز حاکم شهر عزل شده و به جای آن حاکم دیگری به حکومت خواهد رسید و البته همان روز امیر عزل شد و امیری دیگر به جای او آمد.

تعبیر خواب بردار کردن از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

تعبیر دیدن بردار کردن در خواب به جهار شکل است: ابتدا مهتری و دوم تعبیر بر ثروت و سوما تعبیر بر بزگواری و چهارما عیبت در مورد مردم می باشد.

تعبیر خواب بردار کردن از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر فرد در خواب ببیند که کسی را بردار می کنند و سایر افراد در حال مشاهده این ماجراه ستند تعبیر بر آن است که بر این مردم ها و مردم هایی از این قبیل برتری خواهد یافت. اما اگر ببیند که در خواب کسی در حال مشاهده نمی باشد تعبیر بر آن است که شرافتمند و بزرگ خواهد شد اما در دین مدبر و فاسق می باشد.

اگر در خواب ببیند که فردی که بر دار شده و اواز گوشت آن فرد می خورد تعبیر بر آن دارد که مالی از فردی که بر مردمان موثر است می خورد. اگر ببیند که او را بردار کرده اند و از وی خون جاری شده است تعبیر بر آن است که عیب مردمان کند و گناه فراوان از او بروز خواهد کرد.

خواب بردار کردن دیدم ، خواب دار زدن دیدم، خواب دیدم در حال بردار کردن من هستند.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بازدید

تعبیر خواب بازدید از دیدگاه کتاب سرزمین رویا

اگر فرد در خواب ببیند که از فردی و یا از مکانی بازدید خواهد کرد تعبیر بر آن است که آن فرد در اجرای اهداف و برنامه هایش با مشکلاتی روبرو خواهد شد. اما اگر در خواب ببیند که به بازدید اقوام می رود تعبیر بر ان است که ان فرد مورد سوء ظن واقع خواهد شد.

اگر در خواب ببیند که دوستی به بازدید وی می رود تعبیر بر آن است که در کسب و کارش یک ضرر مالی خواهد داشت. اما اگر در خواب ببیند که پزشکی از وی بازدید و عیادت کند تعبیر بر این است که از رقبای خویش پیشی خواهد گرفت.

اگر در خواب ببیند خودش به دیدار دوستانش می رود تعبیر بر ان است که موقعیت آن فرد به هیچ وجه خوب نخواهد بود.

اگر در خواب ببیند دوستان فراوانی به دیدارش خواهند آمد تعبیر بر ان است که خبرهای خوشحال کننده ای را خواهد شنید. اما اگر در خواب خودش از سایرین  بازدید کند تعبیر بر آن است که محکمه ای را در پیش رو دارد. اما اگر ببیند که سایرین به دلیل انجام کاری به بادد و ددار وی می آیند تعبیر بر آن است که ناراحتی بزرگی برای وی به وقوع خواهد پیوست.

خواب بازدید از دوستان دیدم ، خواب دیدم در حال بازدید محل زیبایی هستم، خواب بازدید کردن دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب باروی

تعبیر خواب باروی از دیدگاه محمدبن سیرین

باروی شهر و دهکده تعبیر بر پادشاه و کدخدا دارد، اگر فرد در خواب ببیند که باروی مستحکم و سالم است تعبیر بر آنکه پادشاه و کدخدا پرقدرت و در سلامت اند اما اگر باروی فرو ریزد تعبیر بر آن است که پادشاه و کدخدا هلاک خواهند شد و اگر در خواب بببیند که بخشی از دیوار خراب شده یعنی پادشاه و یا کدخدا خواهد مرد و اگر در خواب ببیند که باروی جدیدی ساخته می شود تعبیر بر آن است که پادشاه جدیدی به حکومت می رسد و اگر در خواب ببیند که فقط قسمتی از باروی تازه ساخته می شود تعبیر بر آن است که حاکمی جدید بر آن منطقه مستقر خواهد شد.

تعبیر خواب باروی از دیدگاه کرمانی

دیدن باروی و تمامی موارد این چنینی نزدیک دروازه شهر در خواب تعبیر بر خوشی و امنی و آسایش دارد.

خواب باروی بلندی دیدم، خواب دیوار چین دیدم، خواب حصار مرزی دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب آب دریا از دیدگاه یوسف نبی

اگر در خواب آب دریا دید تعبیر بر گشایش در روزی دارد.

خواب دیدم آب دریا بدون موج می باشد، خواب آب دریا دیدم، خواب دیدم آب دریا پر تلاطم شده است.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آویختن به دار

آویختن به دار
آویختن به دار

تعبیر خواب آویختن به دار از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب دید که به دار آویخته شده و عده ای نگاه کنند تعبیر بر آن دارد که پیروان و مطیع خواهد داشت که اندازه آنها با اندازه تماشا چیان متناسب باشد. اگر در خواب دید عده ای دور او جمع شده و او را به دار آویزند تعبیر بر ان دارد که همان گروه را فرمانروایی و سروری کند. اگر در خواب دید که پیری او را به دار آویخت و خیل عظیمی به تماشا باشند تعبیر بر ان دارد که در فکر خود به سروری و سلطانی کل دنیا فکر کند که البته برای او قابل دسترسی می باشد. اگر تماشاچیان اقوام و فامیل او باشند تعبیر بر مهتری و سروری بر اقوام خود دارد. اگر ببیند که به دار باشد اما تماشاچی نباشد تعبیر بر آن دارد که قصد سروری بر اقوام را دارد اما کسی از او تبعیت نکند.

تعبیر خواب آویختن به دار از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب دید که سلزان او را به دار آویزد تعبیر بر مقام و ثروتی باشد که از امیر به او برسد و البته این مقام در دین و تقوا او خلل ایجاد کند.

خواب دیدم به دار آویخته شده ام، خواب آویختن به دار دیدم، خواب دیدم آویختن به دار می.بینم


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات