تعبیر خواب » ک

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب ببیند که صاحب دختر شده تعبیر بر سلامتی دارد و او از اهل خانه خود خوشحال خواهد بود.

اگر در خواب ببیند فرزندش پسر است تعبیر بر آن است که صاحب دختری شود و اگر در خواب ببیند که صاحب دختری شده تعبیر بر آن است که صاحب پسری خواهد شد.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند که کودکی را در جایی گم کرده و باز بیابذ تعبیر بر آن دارد که از جایی که انتظار ندارد به او خیری خواهد رسید.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه لوک اویتنهاو

در خواب فرزند خود را ببیند تعبیر بر خوشبختی دارد اما اگر طفلی را با مادرش ببیند تعبیر بر اوقات مبارک و زمان خوش دارد اگر در خواب کودکان کوچک ببیند تعبیر بر ناراحتی و غم دارد اما اگر کودکان فراوانی را ببیند تعبیر بر بدبختی دارد.

اگر بچه هایی که می بیند دارای زیبایی ظاهر باشند تعبیر بر سلامت و خوشحالی دارد. در خواب کتک زدن کودکی زا ببیند تعبیر بر بی عدالتی دارد اگر در خواب کودکی را ببیند که می دود تعبیر بر خوشبختی خواهد داشت.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب کودکی را ببیند تعبیر بر آن است که در انجام امور فرصت خوبی را به دست خواهد آورد. اگر در خواب کودک و بچه لاغری را ببیند تعبیر بر آن است که برای او مشکلی به وجود خواهد آمد اما اگر کودک چاق باشد تعبیر بر آن است که او در امور و کارهایش موفق خواهد شد. اگر در خواب کودکی را در خواب ببیند تعبیر بر آن دارد که زندگی خوب و خوشی را خواهد داشت. اگر در خواب بچه ای را بکشد تعبیر بر آن است که او متوجه یکی از اشتباهات خود خواهد شد. اگر در خواب ببیند که با کودکان در حال کار است تعبیر بر آن دارد که در کلیه امور خود موفق و پیروز خواهد شد.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب کودک بازیگوشی را ببیند تعبیر بر آن دارد که در تفریح افراط کرده  و این زیاده روی برای او مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

خواب بچه ی زیبایی دیدم ، در خواب دیدم بچه هستم، خواب کودکی نوزاد دیدم که در دست گرفتم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غلام

تعبیر خواب غلام یا تعبیر خواب کلفت یا تعبیر خواب کنیز یا تعبیر خواب نوکر

تعبیر خواب کلفت از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که غلام شخصی شده است ، تعبیر بر آن است که از کاری سخت رنجور گردد.

تعبیر خواب نوکر از دیدگاه جابر مغربی:
دیدن غلام در خواب تعبیر پادشاهی و شادی دارد.

تعبیر خواب غلام از حضرت امام جعفر صادق :
اگر غلام یا کنیزک فروختید نیکو است و اگر بخرید خلاف آن خواهد بود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات