تعبیر خواب » م

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب برج (ماه)

تعبیر خواب برج از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر برج های حمل و قوس و اسد را ببیند تعبیر بر سپاهیان پادشاه دارد و اگر برج های جدی و ثور و سنبله را ببیند تعبیر بر پسر پادشاه دارد و اگر دلو و جوزا و میزان ببیند تعبیر بر تدبر حاکم و قاضی دارد و دیدن عقرب و سرطان و حوت تعبیر بر شرابدار پادشاه و صاحب شرط می باشد. اگر فردی در خواب برج حمل را ببیند تعبیر بر ان دارد که کارش به مردی محتشم افتد که او خواسته او را اجابت کند. اگر در خواب برج ثور دیده شود تعبیر بر آن است که سرو کارش با مردی نادان خواهد بود و خواسته اش اجابت خواهد شد. اگر برج جوزا را در خواب ببیند با مردی سخنران سروکار خواهد داشت و خواسته اش براورده خواهد شد. اگر برج سرطان ببیند سرو کارش با مردی بی اصل می باشد و خواسته اش برآورده می شود اما اگر برج سنبله را ببیند سروکارش با مردی زارع و بی وفا می باشد و خواسته اش برآورده نخواهد شد. اگر در خواب برج میزان را ببیند تعبیر بر آن است که سروکارش با مری خواهد افتاد که قاضی می باشد و به تمام  وعده هایش عمل خواهد کرد. اگر در خواب برج عقرب را ببیند تعبیر بر آن است که سروکارش با خانمی فاسد و مردی عدو خواهد بود که به او ناراحتی و سختی می رسد. اما اگر برج قوس را ببیند تعبیر بر آن است که سرومارش با مرددی بزرگ و سالار خواهد بود که خواسته دلش برآورده می شود و مردم او را دوست خواهند داشت. اگر در خواب برج حوت را ببیند تعبیر بر آن است که با مردی بیگانه اما دارای دلی صاف و ساده و خوش نیت و مهربان و کم حرف سروکار خواهد داشت و خواسته دلش برآورده خواهد شد.

خواب دیدم در یکی از برج های فصل پاییز قدم میزنم، خواب برج اول را دیدم، خواب دیدم در خرداد ماه لب ساحل قدم میزنم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت از دیدگاه امام جعفر صادق

اگر فرد در خواب بت ببیند سه نوع تعبیر خواهد داشت: ابتدا تعبیر بر دروغ و باطل دارد دوما تعبیر بر منافق و مکار دارد و سوما تعبیر بر خانم فاسد فریبنده دارد.

تعبیر خواب بت از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر فرد در خواب خود را در حال بت پرستی ببیند تعبیر بر آن است که به راه نا درت رفته و بر خدای خود دروغ خواهد گفت. اگر در خواب بت را از جنس چوب ببیند تعبیر بر آن است که او در راه دین از منافقان می باشد. اگر بت را از جنس سیم و نقره ببیند تعبیر بر آن است که به خاطر نفس و هوای نفس خود با زنی که نسبت به او میل دارد تقریب می کند. اگر بت در خواب از جنس طلا باشد تعبیر بر آن است که آن فرد میل به انجام امور مکروه و جمع آوری ثزوت است. اگر فرد بت را به جنس های آهن یا مس یا زر و سیم یا ارزیز ببیند تعبیر بر آن است که آن فرد دین را برای منافع مالی و دنیوی خواهد.

تعبیر خواب بت از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بت را از جوهر دیده باشد تعبیر بر آن است که نیت او از دین به دست آوردن پادشاهی و تشکیلات و شکوه آن است. اگر در خواب ببیند که بت از جوهر دور شده است تعبیر بر آن است که علت او از دین داری به دست آوردن امور مالی است. اگر در خواب بت را در خانه ببیند تعبیر بر آن است که عقل و علم خود فرو خواهد ماند و متحیر خواهد شد.

تعبیر خواب بت از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن بت در خواب تعبیر بر هوای نفس دارد. اگر در خواب خود را داخل بت خانه ببیند تعبیر بر آن دارد که آن فرد اسیر خواهش ها و امیال فراوان نفسانی خود می باشد و از هوس ها و امیال خود پیروی می کند. اگر در خواب ببیند بتی را انتخاب کرده و در مقابل آن سجده می کند و به خاک می افتد تعبیر بر آن است که هوا و هوس شدیدی او را گرفتار خواهد کرد که او نیز بسیار از آن هوس پیروی خواهد کرد و این پیروی تا جایی ادامه خواهد یافت که فرد وجهه شخصیتی و آبرو خود را دچار خطر خواهد کرد. اگر در خواب خود را در حال شکستن بت ها ببیند تعبیر بر آن دارد که در آینده نزدیک با امیال و هوای نفسانی به مبارزه برخواهد خواست و تعبیر بر آن دارد که در آینده موقعیتی پیش خواهد آمد که در آن موقعیت می تواند خود را بیازماید تا ببیند نسبت به هوا و هوس چقدر قوی و یا ضعیف می باشد. اگر در خواب بت های فراوان ببیند تعبیر بر آن است که آن فرد باید خود را از مکر و حیله خانم ها دور کند. خانم ها در ادبیات و اشعار نیز به عنوان بت به کار برده می شوند و همچون بت پرستیدنی نامیده می شوند به همین دلیل است که اگر در خواب بت دیده شود فرد باید مراقب مکرو حیله زنان باشد.

دیدن بت در خواب برای خانم ها تعبیر بر همان مواردی را دارد که باعث ابراز شوق و اشتیاق او دارد مواردی مانند جواهر و طلا، زیبایی ظاهر، فخر فروشی و برتری نسبت به رقبا، دارا بودن خانه و ماشین و زندگی پر زرق و برق. اگر خانمی در خواب ببیند که به وسیله بت ها محاصره شده تعبیر بر آن دارد که در این زمینه ها زیاده روی می کند و با این کار خوشبختی خویش را به بازی گرفته است. اگر در خواب بت طلایی ببیند تعبیر بر آن است که آن فرد در انجام امور نادرست بیشتر شده است. اگر بت از جنس سنگ باشد تعبیر بر بی ارزشی هدف های همراه با هوس او دارد. بت سنگی تعبیر بر محکم بودن یا ضعیف بودن آن هوس دارد که البته هرچه محکم تر باشد یعنی دردسر بیشتری خواهید داشت. اگر فرد در خانه بت داشته باشد تعبیر بر  این دارد که در زندگی از مسیر عقل و تدبیر دور خواهد شد. برخی تز تعبیر کنندگان خواب بت را به زن حیله گر و اهل فساد تعبیر کرده اند که اگر چنین تعبیری نیز صحیح باشد بت پرستی به مقدار پرستش هواهای نفسانی مردود خواهد بود.

خواب دیدم بت در وسط میدان میباشد، خواب تعداد زیادی بت دیدم، خواب دیدم بت ها در کنار هم هستند.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند

آهنگ و رقص تند
آهنگ و رقص تند

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دید که با آهنگی تند برقصد تعبیر بر آن دارد که در امورات زندگی اش مزه خوشحالی را خیلی نچشد. اگر در خواب رقص تند سیاه پوست ها را ببیند تعبیر بر آن دارد که شادی و خوشحالی او به خاطر نگرانی های بی دلیل و باطل زایل شود.  اگر در خواب دوست خود را دید که با آهنگی تند برقصد تعبیر بر آن دارد که آن دوست شما روحیه ای خوشحال و سرشار از امید به دست می آورد. اگر در خواب رقص بالرین ها را ببیند که با آهنگ تند در حال رقص باشند تعبیر بر آن دارد که در زندگش اش اوقات خود را به خاطر کارهای بی خود مصرف کند و هیچ هدف پایداری در زندگی ندارد. اما اگر خود را دید که با آهنگ تند برقصد تعبیر بر آن دارد که در امور زندگانی اش اتفاقات خوب کمی برای ا واتفاق افتد.

تعبیر آهنگ و رقص تند از دیدگاه لیلا برات

اگر در خواب خود را دید که ترانه و آهنگ بخواند تعبیر بر از دست دادن جایگاه فعلی اش در جامعه دارد. اما اگر خود را دید که اهنگ ساری کند تعبیر بر دوستان نابابی دارد که در اطراف او جمع شوند. اما اگر آهنگ ساز در خواب ببیند تعبیر بر عشقی ماندگار و سرشار از صداقت در زندگی اش دارد.

خواب آهنگ و رقص تند دیدم، خواب دیدم با آهنگ ، رقص تندی انجام می دهم، خواب دیدم در حال رقص می باشم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آلات موسیقی

آلات موسیقی
آلات موسیقی

تعبیر خواب آلات موسیقی از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آلات موسیقی بببیند تعبیر بر رسیدن به خوشی دلخواه را دارد. اما اگر آلات موسیقی را شکسته یا کهنه ببیند تعبیر بر ان دارد که رفیقان نا اهل زندگی اش را دچار ضرر بکنند. اما اگر دختری در خواب آلات موسیقی شکسته و کهنه دید تعبیر بر آن دارد که قدرتی برای تغییر امور خواهد یافت و همه چیز را باب میل خود تغییر می دهد.

خواب آلات موسیقی دیدم، خواب دیدم آلات موسیقی در اتاق می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آقای متعهد

آقای متعهد
آقای متعهد

تعبیر خواب آقای متعهد از دیدگاه لیلا برات

اگر در خواب خود را آقای متعهد ببیند تعبیر بر آن دارد که زخم زبان و کنایه اطرافیان را بشنود و هیچ نگوید و تحمل کند.

خواب دیدم آقای متعهدی هستم در زندگی، خواب آقای متعهدی را دیدم که در حال مطالعه بود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات