تعبیر خواب » آ

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب خود را ببیند که تکه های آتش را می خورد تعبیر بر خوردن مال یتیم دارد.اگر دید از دهان او آتش بیرون آید تعبیر بر آن دارد که ترسی از دروغ و تهمت ندارد. اگر در خواب دید همه جا را آتشی فراوان در بر گرفته تعبیر بر آن دارد که آن فردی که خواب می بیند در بین مردم و نزد سلزان دارای مقام است. اگر در کنار خود آتشی ببیند که از آتش ضرری به او نرسد تعبیر بر خیر و سودی دارد که به او می رسد. اگر در خواب آتشی را ببیند که هیزم آتش دارای شعله باشد تعبیر بر آن دارد که در ان کشور جنگ خواهد شد. اگر در خواب دید مردم را آتش می زند تعبیر بر آن دارد مردم بر دشمن پیروز خواهند شد. اگر در خواب آتشی که نوری ندارد او را بسوزاند تعبیر بر آن دارد که سردرد خواهد گرفت. اما اگر آتشی که او را می سوزاند نور نیز داشته باشد تعبیر بر آن دارد که یکی از اقوام و یا فرزندان او صاحب فرزندی می شود که آن فرزند مورد ستایش سایرین باشد و به میزان عظمت آتش صاحب مال و ثروت و مقام شود. اگر آتش را در میدان جنگ ببیند تعبیر بر بیماری های سخت و فراگیر مانند طاعون و غیره دارد. اگر آتشی را که در جنگ می بیند دود نیز داشته باشد تعبیر بر ترس از بزرگان دارد. اگر آتش را در بازار دید تعبیر بر ان دارد که آن بازار عدالت و انصاف ندارد و دروغگویی و قسم دروغ برای سود بیشتر در آن بازار فراوان است. اگر آتش را ببیند که دریا را فرا گرفت تعبیر بر ظلم حاکم بر مردم و ستاندن مال مردم به زور دارد و از هیچ ظلمی در حق مردم دریغ نمی کند. اگر دید راهی آتش گرفته که پایان راه را نداند تعبیر بر آن دارد که بی دینی نسبت به دین و اعتقادات بیشتر است. اپر کسی را ببیند که لباسی که بر تن دارد آتش گرفته تعبیر بر ان دارد که امکان بروز مصیبت و یا ترس و گرفتاری برای آن فرد وجود دارد. اگر در خواب خود را ببیند که بر روی آتش ایستاده تعبیر بر آن دارد که دچار یک سختی خواهد شد.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب آتش را بدون دود ببیند تعبیر بر آن دارد که به سلطان و مقام بالایی نزدیک خواهد شد که به موجب آن گشایشی در امور او پدید خواهد آمد. اگر در خواب ببیند او را به آتش می اندازند و می سوزد تعبیر بر آن دارد که به وسیله افرادی که قدرت دارند به او ستم خواهد شد و البته دیری نپاید که نجات خواهد یافت  و مژده ای به گوش او می رسد. اگر داخل آتش انداختند و نسوخت تعبیر بر مسافرتی دارد که با بی میلی می رود. اگر در خواب گرمای آتش را حس کند تعبیر بر تب کردن دارد. اگر در خواب دید آتش بدن او را بسوزاند تعبیر بر آن دارد که به میزان آتش و سوختگی گرفتار سختی شود. اگر در خواب آتشی را دید که خانه و بدن او را بسوزاند اما او از آتش نترسد تعبیر بر ان دارد که بدبختی گریبان او را می گیرد که البته بیشتر از بابت بیماری است که توانایی های او را کم می کند. اگر در خواب آتش بردارد تعبیر بر ان دارد که مال حرام به او رسد که اندازه مال حرام متناسب با مقدار آتشی است که بر می دارد. اگر در خواب دید آتشی که بر می دارد دود دارد تعبیر بر مال حرامی دارد که به سختی و با جنگ و غیره به دست او خواهد رسید. اگر در خواب ببیند که از آتش گرما و جرقه آن به سویش برود تعبیر بر ان دارد که دیگری غیبت و بدگویی او را می کند.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب خود را دید که در بین مردم آتش پرت می کند تعبیر بر ایجاد فتنه و دشمنی در بین مردم دارد که او آن را ایجاد کند. اگر در خواب دید خانه کسی در آتش می سوزد تعبیر بر آن دارد که صاحب خانه به خاطر توطعه قدرتمندان دچار دردسر خواهد شد. اگر در خواب لباس خود را دید که بوزد تعبیر بر بگو مگو با نزدیکان و آشنایان و اعضای خانواده دارد البته به ناراحتی حاصل از ضرر نیز تعبیر شده است. اگر در خواب مملکتی را در آتش دید تعبیر بر ایجاد جنگ و نفاق در آن مملکت دارد. اگر در خواب چیزی را ببیند که سوخته باشد تعبیر بر آن دارد که اگر ببیننده خواب مرد باشد به خاطر زنان با سایرین دعوا کند. اگر در خواب آتشی داد که محله ای را کاملا بسوزاند و آتش صدای ترسناک داشته باشد تعبیر بر بروز جنگ و مشقتی دارد که به موجب آن تماما همه چیز نابود شود و البته گاها تعبیر برشیوع بیماری خطرناک نیز دارد. اگر آتش از آسمان به جایی افتد تعبیر بر بلایای آسمانی در آن منطقه دارد مانند زلزله و سیل. اگر در خواب آتش از زیر زمین بالا آید و به سوی آسمان برود تعبیر بر آن دارد که مردم آن منطقه مایل بسیار اهل افترا بستن به رقیبان می باشند و البته منظور بیشتر تهمت و افترا به اولیا و انبیا می باشد. اگر در خواب دید آتش از قسمتی به قسمت دیگر می افتد اما آسیبی نمی رساند تعبیر بر سود دارد و اگر او فقیر باشد ثروتمند شود. در کل اگر آتش را در خواب به این صورت ببیند تعبیر بر خوش شانسی و خوش بختی دارد.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب آتشی را دید که به خاطر روشنایی روشن کرده وی از دیگری روشن کرده اما به دلیل سود بردن از روشنایی آن باشد تعبیر بر کنجکاویی دارد که به موجب آن سودی به او خواهد رسید و به بصیرت و آگاهی می رسد. اگر با آتش لباس او برسد متحمل ضرر شود اما اگر دستش با آتش بسوزد تعبیر بر ان دارد که یکی از اعضا و جوارح او آسیب می بیند. اگر در خواب دید کنار آتش است و گرمای آتش آنقدر او را اذیت می کند که خود را کنار می کشد تعبیر بر آن دارد که بدگویی او را می کنند و همه جا حرف او سر زبان ها باشد و عیب او را بگویند. اگر در خواب آتش بردارد تعبیر بر مال حرام و خوردن اموال یتیم دارد. اگر در خواب دید آتش برداشت اما نسوخت تعبیر بر رسیدن به غایت موفقیت و توفیق عظیمی دارد که به او خواهد رسید. اگر در آتش انداخته شد و از ترس بیدار شد تعبیر بر ظلمی دارد که به او می شود اما اگر آتش او را آسیبی نرساند تعبیر بر سفری دارد که با بی میلی برود و یا سفری است که سودی برای او ندارد. دیدن آتش در خواب هم تعبیر خوب دارد و هم تعبیر بد. به همین دلیل در هنگام تعبیر خواب آتش تمامی جزییات حائض اهمیت می باشد.

خواب آتش دیدم، خواب دیدم بدنم آتش گرفته، خواب دیدم آتش بر روی بدنم تاثیر ندارد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آلومینیوم

تعبیر خواب آلومینیوم از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آلومینیوم دید تعبیر بر آن دارد که در امورات خود به هر آنچه دارد قانع می باشد. اگر خانمی در خواب ظرف از جنس آلومینیوم و یا زیور آلات آلومینیومی ببیند تعبیر بر ضرر و غمی غیرمنتظره دارد که او را اندوهگین کند.

خواب آلومینیوم دیدم، خواب دیدم در ظرف آلومینیومی غذا میخورم، خواب گوشواره آلومینیومی دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آفتاب پرست

تعبیر خواب آفتاب پرست از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب آفتاب پرست دید تعبیر بر وزیر و معاون سلطان دارد. همچنین تعبیر بر مردی زیرک و فرز دارد که در انجام کارها شک و تردید نخواهد داشت. البته گاها به آزمون در امور دینی نیز تعبیر شود.

خواب آفتاب پرست دیدم، خواب دیدم آفتاب پرست تغییر رنگ می دهد، خواب دیدم مثل آفتاب پرست رنگ عوض میکنم


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب خروشان

تعبیر خواب آب خروشان از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببیند که از آب خروشانی مانند آب رودخانه یا سیلاب عبور کند تعبیر بر آن دارد که از ترس و خطری به سلامت عبور کند.

خواب آب خروشان دیدم، خواب دیدم وارد آب خروشانی می شوم، خواب دیدم بر روی آب خروشان هستم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آسیاب آبی

تعبیر خواب آسیاب آبی از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب آسیاب آبی بیند تعبیر بر خوشبختی دارد. اگر خود را در آسیاب آبی دید تعبیر بر وصول طلب او دارد. اگر بیننده خواب اهل سیاست و یا معامله باشد تعبیر بر آن دارد که امور و معامله ها رونق و گسترش می یابد. اگر بیننده خواب کشاورز باشد تعبیر بر آن دارد که محصول بسیار و با برکت فراوان خواهد داشت. اگر عاشق ها چنین خوابی دیدند تعبیر بر آن دارد که ازدواج آنها ختم به خوشبختی می شود. اگر بیننده خواب متاهل باشد تعبیر بر نیکو بودن روابط و زندگی متاهلی آنها دارد. اگر بیننده خواب ثروتمند بود تعبیر بر فزونی مال او دارد.

خواب آسیاب آبی دیدم، خواب دیدم در حال تماشای آسیاب آبی هستم، خواب دیدم آسیاب آبی میچرخد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آسیا

تعبیر خواب آسیا از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر در خواب آسیا را ببیند تعبیر بر مسافرت دارد.

تعبیر خواب آسیا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

دیدن آسیا تعبیر بر ثروتی دارد که در روزهای آینده به دستش برسد، اما اگر آسیا را فقط بر نقشه ببیند تعبیر بر پیشرفت و وموفقیت در موارد اجتماعی دارد. اگر در خواب دید که تنهایی به آسیا برود تعبیر بر ان دارد که دوستی جدید خواهد یافت.اما اگر با دیگران به آسیا رفت تعبیر بر تحمل سختی بسیار دارد. اگر دید که از آسیا برخواهد گشت تعبیر بر آن دارد که اتفاقی عاشقانه خواهد داشت. اگر ببیند که او را از آسیا بیرون می کنند تعبیر بر ان دارد که در زمینه اجتماعی و شغلی دچار رکود شود. اگر در خواب خود را دید که به آسیا تبعید می شود تعبیر بر شکست در موضوعات عاشقانه دارد.

خواب قاره آسیا دیدم، خواب دیدم در بخشی از آسیا هستم، خواب کشوری در آسیا دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آشامیدن

تعبیر خواب آشامیدن از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب چیزی ناشناخته بیاشامد و یا آبی بخورد که گوارا باشد تعبیر بر دانش و هدایت خواهد داشت. اگر در خواب آبی خنک و گوار بنوشد تعبیر بر کسب روزی حلال دارد.

خواب دیدم در حال آشامیدن آب هستم، خواب آشامیدن دیدم، خواب آشامیدن آبی گوارا دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آسیب

تعبیر خواب آسیب از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب دید که آسیبی برای او احتمال وقوع دارد تعبیر بر خطری دارد که ممکن است برای او به وجود آید. اگر در خواب خود را دید که در مقابل ضربه از خود مراقبت می کند تعبیر بر ان دارد که به مهتری و مقامی خیلی بالا می رسد. اگر در خواب آسیب ببیند اما خون نیاید تعبیر خوبی ندارد و حتما باید صدقه دهد اما اگر در حین آسیب خون هم بیاید تعبیر بدی ندارد.

تعبیر خواب آسیب از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آسیبی به او رسید تعبیر بر گرفتاری و سختی دارد که در کمین او باشد. اما اگر ضربه به او بخورد و او از خود دفاع کند تعبیر بر بالا رفتن مقام شغلی او دارد.

خواب آسیب دیدن خود را دیدم، خواب دیدم در حال آسیب زدن هستم، خواب دیدم اطرافیانم به من آسیب میزنند.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب حمل کردن

تعبیر خواب آب حمل کردن از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر در خواب حمل کردن آب ببیند تعبیر بر کمک در یک شرایط خیلی سخت دارد.

خواب دیدم آب حمل می کنم، خواب آب حمل کردن دیدم، خواب دیدم در حال حمل آب هستم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آسیاب بادی

تعبیر خواب آسیاب بادی از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب یک آسیاب بادی ببیند تعبیر بر  منفعت های کم و اما در تعداد بالا دارد. اگر آسیاب بادی خیلی بزرگ ببیند تعبیر بر شادمانی و ثروت دارد. اگر در خواب دید که پروانه آسیاب بادی مسیرش عوض می شود تعبیر بر آن دارد که اطراف او انسان هایی می باشند که به آنها اعتماد ندارد و این آدم ها اطراف او را پر کرده اند. اگر آسیاب را بدون حرکت دید تعبیر بر ثروتی دارد که به عنوان ارث به او خواهد رسید. اگر در خواب دید آسیاب بادی را به کار می اندازد تعبیر بر خبرهای بد دارد. اگر دید که پروانه آسیاب سنگ آسیاب را بچرخاند تعبیر بر آن دارد که باید در مورد خیلی چیزها فکر کند. اگر افراد متاهل خواب آسیاب بادی ببیند تعبیر بر وفاداری زوج ها نسبت به هم دارد. اما اگر مجرد باشد تعبیر بر ازدواج او در آینده نزدیک دارد. اما اگر بیننده خواب عاشق باشد تعبیر بر خوشبختی بی حد و اندازه او دارد.

خواب آسیاب بادی دیدم، خواب دیدم آسیاب بادی را با فوت کردن می چرخانم، خواب دیدم آسیاب بادی در دست گرفتم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات