تعبیر خواب » ق

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آسیا

تعبیر خواب آسیا از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر در خواب آسیا را ببیند تعبیر بر مسافرت دارد.

تعبیر خواب آسیا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

دیدن آسیا تعبیر بر ثروتی دارد که در روزهای آینده به دستش برسد، اما اگر آسیا را فقط بر نقشه ببیند تعبیر بر پیشرفت و وموفقیت در موارد اجتماعی دارد. اگر در خواب دید که تنهایی به آسیا برود تعبیر بر ان دارد که دوستی جدید خواهد یافت.اما اگر با دیگران به آسیا رفت تعبیر بر تحمل سختی بسیار دارد. اگر دید که از آسیا برخواهد گشت تعبیر بر آن دارد که اتفاقی عاشقانه خواهد داشت. اگر ببیند که او را از آسیا بیرون می کنند تعبیر بر ان دارد که در زمینه اجتماعی و شغلی دچار رکود شود. اگر در خواب خود را دید که به آسیا تبعید می شود تعبیر بر شکست در موضوعات عاشقانه دارد.

خواب قاره آسیا دیدم، خواب دیدم در بخشی از آسیا هستم، خواب کشوری در آسیا دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آیات قرآن

تعبیر خواب آیات قرآن از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب فردی را ببیند که فوت شده و آیاتی از قرآن در مورد بخشش بخواند تعبیر بر آن دارد که آن فرد مرده مورد رحمت و بخشش خداوند قرار گرفته است. اما اگر آیاتی درباره دوزخیان و شکنجه آنها باشد تعبیر عکس دارد. اگر در خواب دید فردی که قرآن می خواند شخص زنده ای باشد و آیاتی در مورد انزار و هشدار بخواند تعبیر بر هشداری دارد که به بیننده خواب گوید باید از گمراهی دوری کند. اما اگر آیات مژده و خبر خوش بخواند تعبیر بر خبر خوبی دارد که به بیننده خواب خواهد رسید.

خواب آیات قرآن دیدم، خواب دیدم در حال تلاوت قرآن می باشم، خواب خواندن قرآن دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب قلقلکتعبیر خواب قلقلک یا غلغلک (هر دو صحیح است)

تعبیر خواب قلقلک از دیدگاه آنلی بیتون
اگر فرد در خواب ببیند که کسی در حال غلغلک دادن وی است تعبیر بر آن است که در زندگی اش با نگرانی های مهم برخورد خواهد کرد.

تعبیر خواب

اگر در خواب ببیند که در حال قلقلک دادن فردی دیگر است تعبیر بر آن است که آن فرد به دلیل حماقت ها و ضعف هایش از سود فراوانی بازخواهد ماند.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غل

تعبیر خواب غل ( قفل )

تعبیر خواب غل از دیدگاه محمدبن سیرین
دیدن غل و زنجیر در خواب نامبارک است و دلیل بر میل فرد به سمت ناحق و ناصحیح می باشد. اگر فردی در خواب ببیند که غل به گردن دارد تعبیر بر آن است که مسلمانی او دروغ بود و در آخر کافر از دنیا خواهد رفت.

تعبیر و تفسیر خواب آنلاین

تعبیر خواب قفل و زنجیر از دیدگاه ابراهیم کرمانی
اگر فرد در خواب ببیند که بر دستش غل باشد تعبیر بر آن است که فردی خسیس می باشد. و برخی از معبران تعبیر می کنند که اگر فرد درستکرداری در خواب خود دید که بر گردنش غل است تعبیرش بر آن است که آن فرد باید از مال و کار دنیا دست بردارد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه یا همان غورباغه

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

معبران و تعبیرکنندگان خواب در رابطه با تعبیر خواب قورباغه یا همان غوک و وزق تعبیرهای متفاوت و فراوانی را نگاشته اند که به آنها پرداخته نخواهد شد. تعبیرهای مختلف بر اساس نوع زیست قورباغه انجام گرفته است. به این صورت که از آنجا که این موجود دوزیست اغلب در شب ها و در برکه ها و آبگیرها دیده می شود و شروع به سروصدا می کند تعبیر بر آن کرده اند که قورباغه نشان از زاهدان و شب زنده دارها خواهد بود.برای مثال این سیرین در تعبیر قورباغه در خواب می گوید اگر فردی در خواب ببیند که وزغی  را دارد تعبیر بر آن است که با فردی زاهد هم نشین خواهد شد. اگر فرد در خواب قورباغه ببیند تعبیر بر آن است که با فردی روبرو خواهد شد که یاوه گو بد اخلاق و پر از ادعا می باشد.
در مجموعه دیدن قورباغه در خواب نماد افرادی یاوه گوو پرگو و پرادعاست که حنی افرادی نیز که به سخنانش گوش خواهند داد به یاوه و بی ارزش بودن صحبت هایش وقوف کامل دارند.
اگر فرد در خواب ببیند که در محلی وارد شده که قورباغه فراوان وجود دارد تعبیر بر آن است که به محلی وارد خواهد شد که افراد حاضر در آن اغلب بد نیت و یاوه گو هستند که طبیعتا چنین مکانی نمی تواند مکان امنی باشد.
اگر فرد در خواب ببیند که قورباغه در خانه و اتاق اوست تعبیر بر آن است که مهمانی بر او وارد خواهد شد که از آمدن آن مهمان خوشحال نخواهد شد و این مهمان موجب رنجش او خواهد شد. اگر قورباغه در خواب در آبگیر و جوی دیده شود تعبیر آن به اندازع دیدن قورباغه در محل های نامتعارف بد نخواهد بود.برای مثال اگر قورباغه در کمد لباس ها و چمدان و غیره دیده شود نامتعارف است و تعبیر مبارکی را نخواهد داشت.
اگر فرد در خواب ببیند که قورباغه ای بر روی تخت او قرار دارد و یا در زیر تخت وی قایم شده است تعبیر بر آن است که اگر فرد محرد باشد همسری بد نصیبش خواهد شد و اگر فرد مجرد نباشد تعبیر بر آن است که فرد با همسر خود مشاجره خواهد کرد تا جایی که کار به فحش و ناسزا نیز خواهد کشید. چنین تعبیری چه برای زن و چه برای مرد یکسان خواهد بود. اگر قورباغه را در جیب لباس های خود ببینید تعبیر بر آن است که علاوه بر اینکه مال شما را می برند بلکه ناسپاسی و بگویی نیز خواهند کرد.

تعبیر خواب آنلاین

اگر قورباغه در خواب بر پشت شما چسبیده باشد تعبیر بر آن است که از جانب برادر خود اندوه ناک خواهید شد و اگر قورباغه به سینه شما چسبیده بود از جانب پسرتان اندوهی به شما می رسد و اگر قورباغه در شلوارتان باشد یعنی از همسرتان اندوه و ناراحتی به شما خواهد رسید.
اگر در خواب ببینید که ساک و چمدانی دارد و در آن را باز کنید و قورباغه ای راببینید تعبیر بر آن است که راهی سفری خواهید شد که در این سفر همسفری که نصیب شما می شود نااهل خواهد بود. حال اگر قورباغه را بر درخت و الالخصوص بر روی شاخه های درخت ببینید تعبیر بر آن است که شما فریب داده خواهید شد یعنی برای شما گندم نمایی می کنند و جو می فروشند.
یک معبیر یونانی به نام خانو ایتانوس در تعبیر دیدن قورباغه در خواب می گوید قورباغه همان فردی است که تا وقتی خود فرد حضور دارد به او خوش خدمتی کرده و به روی او می خندد و همان که آن فرد رفت و از او جدا شد سریع در پشت سر به او تهمت و فحش می دهد و حرف های نامربوط می زند که چنین تعبیری در رابطه با قورباغه در خواب ها کاملا صحیح می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب قرابه

تعبیر خواب قرابه یا تعبیر خواب غرابه

غرابه یک ظرف شیشه ای می باشد که دارای ابعادی بزرگ و شکم دار با دهانی تنگ می باشد که در قدیم برای نگهداری و انبار مایعات استفاده می شده که امروزه با به وجود آمدن ظروف پلاستیکی غرابه ها نه کاربردی دارند و نه حتی ساخته می شوند. غرابه دیدن در خواب تعبیر بر آن است که میزان توقع و طمع و آز و انتظار افراد را در موارد مالی نشان می دهد.

برخی از تعبیر کنندگان غرابه را به خادم تعبیر کرده اند و یا به فردی که ناظر خرید خانواده است که پولی به او سپرده می شود تا خریدهای مورد نیاز خانواده را انجام داده و به سایر افراد خانواده نیز اگر طلب پول کنند به هرکدام به تناسب سهمی از پول را می دهد.

این تعبیر به این دلیل بر غرابه قرار داده شده است که در قدیم تنگ ها و ساغرها را به وسیله همین غرابه ها پر می کردنند و بر روی سفره قرار می دادند غرابه ها هر ظرف را به اندازه ظرفیت آن ظرف پر می کردنند و هر غرابه پندین تنگ و ساغر را پر می کردند.
پس اگر فردی در خواب غرابه ببیند یعنی چنین فردی با چنین مسوئلیتی در زندگی آن فرد خواهد آمد و اگر در خواب فرد غرابه ای داشته باشد و غرابه بشکند یا بشکنید تعبیر بر آن است که شخصی با چنین مسئولیتی را در زندگی از دست خواهید داد.
به تعبیری دیگر اگر غرابه را میزان طمع فرد بدانیم دیدن غرابه ای بزرگ در خواب به این امر تعبیر می شود که فرد دارای طمع و آز فراوان می باشد و فرد آزمند می باشد و یا آزمند خواهد شد و اگر فرد در خواب غرابه را بشکند تعبیر بر آن است که آز و طمع را از خود می رذاند و به راه راست زندگی باز خواهد گشت.

تعبیر خواب آنلاین

حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات