تعبیر خواب » پ

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بوتیمار

تعبیر خواب بوتیمار از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب بوتیمار را بگیرد تعبیر بر آن است که به اندازه آن رزق و ثروت به دست خواهد آورد. اما اگر در خواب بوتیمار را کشته و از آن بخورد تعبیر بر آن است که به اندازه آن از اموال زنش به او می رسد.

تعبیر خواب بوتیمار از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند که بوتیمار را گرفته و به منزل بیاورد تعبیر بر آن است که دختری از اقوام را به همسری بگیرد و از همسر خویش سود می بیند.

تعبیر خواب بوتیمار از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

بوتیمار از جمله مرغ هایی دریایی می باشد و اهل کوچ کردن می باشد. اگر فرد در خواب بوتیمار ببیند تعبیر بر خبری دارد که از جایی دور به فرد خواهد رسید. اگر در خواب بوتیمار ببیند و مسافر و گمشده ای نیز داشته باشد دیدن بوتیمار در خواب تعبیر بر آن است که از آن مسافر و گم شده خبری به او خواهد رسید. بوتیمار تعبیر به دل خوشی و امیدواری نیز می شود و اگر فرد در خواب نداند که آنچه دیده بوتیمار بوده یا نه تعبیر همانند سایر مرغان دریایی و  مرغان ماهی خوار می باشد. از آنجا که بوتیمار پرنده ای وحشی می باشد امکان دستیابی و نزدیک شدن به آن وجود ندارد اما این امر در خواب میسر است، لذا اگر در خواب دید که بوتیمار گرفته و او را نوازش می کند تعبیر بر آن است که آن فرد به یکی از خواسته های قلبی خویش خواهد رسید و این همان خواسته ای می باشد که فکر می کردید هرگز به آن دست نخواهید یافت. اگر فرد در خواب بوتیمار را شکار کرده و یا بکشد تعبیر بر ناراحتی و غم دارد. اگر فرد در خواب ببیند که بوتیمار می کشد تعبیر بر نابود کردن شانسی در زندگی دارد و اگر ببیند که با وسیله ای وی ا تفنگ بوتیمار را می کشد تعبیر بر آن است که موقعیتی مناسب در دست خواهد داشت که خود این موقعیت را از خود می گیرید و ضایل می کنید و سپس به خاطر از دست دادن این موقعیت ناراحتی فراوان خواهید داشت.

خواب دیدم بوتیمار گرفتم، خواب بوتیمار دیدم، در خواب خود بوتیمار دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بزازی

تعبیر خواب بزازی از دیدگاه امام جعفر صادق

اگر در خواب بزاز ببیند تعبیر بر زینت های دنیایی خواهد داشت.

تعبیر خواب بزازی از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که مشغول بزازی می باشد و مزد کار خویش را با درم و دینار خواهد گرفت تعبیر بر آن است که ضرر و یا غمی می بیند. اما اگر ببیند که در عووض کالای خودش کالای دیگری را بگیرد تعبیر بر آن است که خواسته دلش برآورده خواهد شد.

تعبیر خواب بزازی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب بزازی ببیند تعبیر بر مکر و نیرنگ می باشد. دیدن بزاز در خواب تعبیر بر فردی نیرنگ باز و مکار دارد. اگر فردی در خواب خود را در دکان بزازی ببیند تعبیر بر آن است که فریفته  مال دنیا می شود و در دو راهی انتخاب قرار خواهد گرفت. اگر در خواب ببیند که در بزازی فرد بزاز برایش پارچه می آورد تعبیر بر آن است که در آینده با فردی مکار برخورد خواهد داشت که امور به دست او خواهد افتاد و این خواب به فرد هشدار می دهد که در این باره آگاه باشد. اگر در خواب بزاز را بشناسد و از آشنایان باشد تعبیر بر آن است که از آن فرد می ترسید و همچنین محتاج او نیز می باشید. اگر در خواب ببیند که خود او بزز می باشد و فرد آشنا خریدار می باشد تعبیر بر آن است که گول خورده و ضرری نیز به او خواهد رسید.

خواب بزازی دیدم ، خواب دیدم در بزازی کار میکنم، خواب پارچه فروشی دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب برد

تعبیر خواب برد از دیدگاه ابن سیرین

بهترین نوع پوشش از جنس برد می باشد. اگر فردی در خواب ببیند که لباسی از جنس پنبه و به رنگ های سفید و یا سبز به تن دارد و یا اینکه جامعه نو از برد بر تن دارد تعبیر بر آن است که فراخی بال و مال و نعمت به بیننده خواب خواهد رسید. مقدار این خیر و برکت به مقدار و اندازه خوبی لباس وابسته می باشد. اما اگر در خواب ببیند که لباسش تنگ باشد و یا به رنگ سیاه و یا کبود رنگ باشد تعبیرش دقیقا  عکس می باشد.

تعبیر خواب برد از دیدگاه کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند فروشنده برد است تعبیر بر آن است که آن فرد فروشنده دین و آخرت را به دنیا ترجیح داده است. الالخصوص اگر جنس آن پنبه باشد و اما اگر در ساختارش ابریشم نیز باشد تعبیر بر آن است که او هم خواهان آخرت است و هم دنیا.

خواب دیدم پارچه برد را در دست گرفته ام، خواب پارچه پنبه ای دیدم، خواب برد دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب برجستن

تعبیر خواب برجستن از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که از جایی به جایی در حال جهیدن و پریدن است تعبیر بر آن است که  اوضاع و احوالش بگردد. اما اگر در خواب به دور دست بجهد تعبیر بر آن است که به مسافرت برود اما اگر در خواب در حال جهیدن عصایی نیز در دست داشته باشد تعبیر بر آن است که اعتمادش به سایرین بیشتر خواهد شد.

تعبیر خواب برجستن از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر فرد در خواب ببیند که از جایی به بیرون می جهد تعبیر بر آن است که اوضاع و احوال بد او به اوضاع و احوال خوب مبدل خواهد شد. اما اگر ببیند که به همه جا می تواند بپرد تعبیر بر توانایی ها و قدرت او خواهد داشت.

تعبیر خواب برجستن از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب ببیند که از مکانی که پاکیزه است می پرد تعبیر بر آن است که از راه نادرست به راه درست خواهد رفت اما اگر به رغم این ببیند تعبیر عکس دارد.

خواب دیدم در حال پریدن هستم، خواب برجستن دیدم، در خواب پرش بلندی انجام دادم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بام

تعبیر خواب بام از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن بام در خواب به منزلت و مقام تعبیر خواهد شد و اگر فردی در خواب بامی را ببیند تعبیر بر آن است که متناسب با بلندی آن بام پیشرفت خواهد کرد و عزتمند خواهد شد. اگر فرد خود را بر روی بامی دید که برایش ناآشنا باشد تعبیر بر آن است که در آینده ای نزدیک برخورد و اتفاقی خواهد افتاد که باعث می شود آن فرد پیشرفت کرده و عزتمند شود. ابن سیرین در تعبیر برای بام نا آشنا می گوید که آن بام تعبیر به زنی می باشد که قدش با قد بام می باشد اما تعبیر بام به زن تعبیر مناسبی نیست چرا که سایر معبران نیز برای تعبیر بام در خواب آن را به زن تعبیر نکرده اند. اگر فرد در خواب ببیند که بر روی یک بام با خیال آسوده و فراغت بال نشسته تعبیر بر آن است که امورات شما سرو سامان آرامش بخشی خواهد یافت. اگر خود را بر روی بام ببینید و بر روی بام رختخوابی هم پهن باشد تعبیر بر آن است که با خانمی ازدواج خواهید کرد که این ازدواج باعث می شود به شهرت و پیشرفت و بزرگی برسید. اگر در خواب ببیند که از بالای بام پایین می آید تعبیر بر آن است که در کاری تنرل خواهد یافت  و اگر در خواب ببیند که از روی پشت بام می افتد تعبیر بر آن است که شغلی را که به زحمت فراوان و یا امری را که با زحمت فراوان به دست آورده است به راحتی از کفش برود و اگر آن فرد تاجر و بازرگان باشد تعبیر بر آن است که ضرر مالی در پیش دارد. اگر در خواب ببیند کسی او را از بام به پایین می اندازد تعبیر بر آن است که به وسیله شخصی و یا دسیسه ای مقام و جایگاهش را از دست خواهد داد. اگر در خواب ببیند که از پایین به بالای بامی بلند نگاه می کند تعبیر بر آن است که از عدم توانایی های خود نگران است. اگر در خواب ببیند که از بالا یه پایین نگاه می کند تعبیر بر آن است که از ثبات موقعیت خویش اطمینان ندارد. اگر در خواب فرد ببیند بر روی بامی خوابیده و به صورت طاق باز خوابیده به گونه ای که آسمان را می تواند ببیند تعبیر بر آن است که کارهایش رونق خوبی خواهند گرفت و شادی و شور خواهد داشت اما اگر به روی شکم و سینه خوابیده باشد تعبیر بر گره در کارها می باشد. اگر در خواب ببیند بر روی بامی که نمی شناسد در حال دویدن است تعبیر بر آن است که در آینده نه چندان دور اقدام به خطر و ریسکی خواهد کرد که مقدار موفقیتش در آن مشخص نیست و این خواب به آن فرد هشدار می دهد که از تمام دانایی و کاردانی و تدبیر خود در این امر استفاده کند.

خواب بام ساختمان دیدم، خواب دیدم از پشت بام ساختمان افتادم، خواب پشت بام خیلی بزرگی دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آله

تعبیر خواب آله از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب آله دید تعبیر بر فرمانروایی ستمگر و با ابهت می باشد که همه از او بیم دارند. اگر در خواب ببیند کسی به او آله دهد یا فرا بگیرد و آن آله رام او باشد تعبیر بر ان دارد که از مقربین پادشاه بشود. اگر آله او را به آسمان ببرد تعبیر بر آن دارد که به دستور فرمانروا به مسافرتی رود که به موجب آن نامدار و بزرگ شود.

تعبیر خواب آله از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب فرود آله در کوچه را دید تعبیر بر فرود سلزان در همان کوچه را دارد. اما اگر مردمان همان کوچه اله را بکشند تعبیر بر آن دارد که سلطان بمیرد و یا از عزل شود. اما اگر در خواب دید آله او را بگیرد تعبیر بر ان دارد که پادشاه او را مورد حمایت قرار دهد. اگر دید آله از دهانش چیزی بیرون /اورد و ان چیز به او داد تعبیر بر مالی به اندازه آن دارد که از فرمانروا و سلزان به او برسد. اگر در خواب آله از دست او پرواز کند و رشته یا چیزی از او بر دستش بماند تعبیر بر خشم سلطان نسبت به او دارد که به موجب ان سلزان او را از خود براند و از اموال او چیزی برگیرد.

تعبیر خواب آله از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دید که از آله شکار بگیرد تعبیر بر ان دارد که ثروت و خزانه فرمانروا به دست آورد. اگر آله او را در منقال و چنگال گیرد و ببرد تعبیر بر سختی دارد که ار جانب پادشاه به او برسد و اموال او را تصرف کند. اگر در خواب با آله بجنگد تعبیر بر بروز دشمنی بین او و فرمانروا دارد. اگر در خواب ببیند که پرهای آله را بکند و یا از آن بخورد تعبیر بر آن دارد که به اندازه آن ثروت از پادشاه به او برسد. اگر دید که آله بر روی سر و صورت او نشست تعبیر بر آن دارد که صاحب پسری شود که در آینده فرمانروا می شود.

خواب آله دیدم، خواب دیدم آله بر روی دستم نشست، خواب پرنده آله دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آجان

آجان
آجان

تعبیر خواب آجان از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب پاسبان دید تعبیر نیکو دارد و خدا به شان و جایگاه او اضافه کند. اگر ببیند که خود از جایی پاسبانی کند نیز تعبیر خیر دارد و دلالت بر سود دارد.

اگر در خواب خود را در کسوت پاسبان دید تعبیر بر ان دارد که از موضوع و یا کسی بترسد و البته چنین خوابی تعبیر بدی ندارد پس مساله ای برای نگرانی وجود ندارد. اگر در خواب نزدیک شدن پاسبانی به خود را دید تعبیر بر امن و آسایش خیال دارد و نگرانی و نابسامانی فکری اش برطرف شود. اگر در خواب خود را دید که با پاسبان راه می رود و هم سفر باشد و پاسبان به او چیزی بدهد تعبیر بر ضرری کوچک دارد. اما اگر خودش چیزی به پاسبان داد تعبیر بر منفعتی دارد که او کسب کند. اگر در خواب خود را دید که با پاسبان همکام شود تعبیر بر آن دارد که در آینده نزدیک از او سوالاتی پرسیده شود و او باید پاسخگو سوالات باشد که در این امر سوالات برای او خوشحال کننده نمی باشد و جواب سوالات را هم از سر رضایت نمی دهد. اگر در خواب یکی از آشنایان خود را در لباس پاسبانی ببیند تعبیر بر ان دارد که در روزهای اینده یکی از اقوام به او دروغ گوید و به او خیانت کند.

خواب آجان دیدم، خواب دیدم آجان به دنبالم است، در خواب گروهی آجان دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات