تعبیر خواب » الف

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بنگاه املاک

تعبیر خواب بنگاه املاک از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب بنگاه املاک ببیند تعبیر بر آن است که شخصی از نزدیکان قصد آزمودن او را دارد. اما اگر ببیند در خواب به بنگاه املاک می رود تعبیر بر آن است که کارهای نادرستی را انجام خواهد داد.

خواب دیدم در بنگاه املاک معامله میکنم، در خواب خود بنگاه املاک دیدم، خواب دیدم متصدی بنگاه املاک هستم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آردبیز (الک)

آردبیز (الک)
آردبیز (الک)

تعبیر خواب آردبیز (الک) از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب آردبیز دید تعبیر بر خانمی دارد که فضول باشد و تعبیر بر خدمتکاری با چنین اخلاقیی نیز می شود.

تعبیر خواب آردبیز (الک) از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

غربال دیدن در خواب چهار تعبیر دارد: ابتدا مردی صالح و درست رفتار، دوما خانمی فضول، سوما خدمتکار و در آخر تعبیر بر سود کم دارد.

تعبیر خواب آردبیز (الک) از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب غربال دید تعبیر بر آن دارد که بین آشنایان و دوستان خواهد گشت.

خواب آردبیز دیدن، خواب دیدم در حال الک کردن هستم ، خواب آردبیز (الک) کردن.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بارانداز یا اسکله یا بندر

تعبیر خواب بارانداز از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

بارانداز قسمتی از بندر است که بار از کشتی تخلیه شده و در کامیون و قطار قرار داده شده و به قسمت های دیگر فرستاده خواهد شد که همان بندر می باشد. و دو نوع تعبیر دارد که به دقت بیننده خواب مربوط می باشد.

مثلا خواب دیدن پیاده شدن و یا خواب دیدن سوار شدن و رفتن تعبیرهای متفاوت دارد. اگر فرد در خواب ببیند که پیاده شده است تعبیر بر آن است که فرد از نگرانی ها و تشویش ها فارغ خواهد شد.

تعبیر خواب اسکله ، تعبیر خواب بندر ، تعبیر خواب بارانداز

چرا که سفر دریایی با رسیدن به ساحل و بندر از نگرانی و تشویش خارج خواهد شد. اما اگر در خواب فرد خود را روی بارانداز ببیند و حس کند قصد عزیمت به سفر را دارد تعبیر بر آن است که آن فرد اقدام به کاری خطر افرین خواهد کرد مثلا شراکت و یا گرفتن وام می تواند جزو این دسته از موارد باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب غم و اندوه

تعبیر خواب غم و اندوه

تعبیر خواب از دیدگاه محمدبن سیرین
اگر فرد در خواب ببیند که غمگین است دلیل بر شادی و خوشحالی است اما اگر در خواب ببیند که از غم و ناراحتی رهایی یافته تعبیر بر غم و ناراحتی می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات