تعبیر خواب » ص

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بانگ

تعبیر خواب بانگ از دیدگاه امام جعفر صادق

اگر در خنواب بانگ و یا صدای پرندگان و مرغان را بشنوید خوب می باشد مگر پرنده ای که او را تعبیر بد داده باشند پرنده ای که بانگ و صدای او را دلیل بر غم و ناراحتی می دانند و بانگ مار نیز تعبیر بر ترس دارد. بانپ ملخ و زنبور نیز تعبیر بر ترس و نگرانی دارد. بانگ وزغ و قورباغه تعبیر بر این دارد که در مکان و موقعیتی  فرود می آید.

اگر فرد در خواب بانگ نماز و اذان را بشنود دوازده  نوع تعبیر خواهد داشت:

ابتدا تعبیر به حج، دوم تعبیر به حرف و سخن، فرمانروایی و پادشاهی، عظمت و بالامرتبه بودن، رییس بودن و یا رییس شدن، مسافرت، بریدن، تهی دستی، خیانت، جاسوسی و خبر چینی، منافق و مخالف ریاکار، کوتاه شدن دست.

تعبیر خواب بانگ از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر مردم و یا جانوران در خواب ربانگ سر دهند تعبیر بر اندوه و مشکل در آن منطقه می باشد. اگر در خواب ببیند که از فاصله ای دور او را صدا می زنند و او جواب دهد تعبیر بر آن است که آن فرد زود فوت خواهد کرد اما اگر پاسخ ندهد تعبیر بر بیمار شدن آن فرد دارد. اگر در خواب صدای گریه بشنود تعبیر بر شادی او خواهد داشت. اگر در خواب بانگ ناله به گوشش برسد تعبیر بر آن است که از موضوعی ناراحت شود.

اگر در خواب ببیند که بانگ و آواز زاری می شنود تعبیر بر آن است که بر دشمن پیروز شده و خواسته اش بر آورده خواهد شد. اما اگر در خواب بانگ ناسزا و فحش به گوشش برسد تعبیر بر ان است که کراهتی ببیند که بسیار زود نیز برطرف بشود.

تعبیر خواب بانگ از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بانگ اسب را ببیند یا اسبی را در حال بانگ کردن و شیهه کشیدن ببیند تعبیر بر ان است که مکروهی به او خواهد رسید اما اگر بانگ و آواز الاغ را ببیند تعبیر بر آن است که از فردی که دشمن او می باشد و یا جاهل می باشد آواز شفاعت و بخشش خواهد شنید. اگر در خواب بانگ و صدای شتر بشنود تعبیر بر آن است که یا به حج نایل آید و یا دست به معامله و تجارتی خواهد زد که برایش سودآور می باشد اگر در خواب بانگ گوسفندی را بشمود تعبیر بر ان است که از بزرگان به او خیر و برکت برسد. اگر در خواب ببیند که بزغاله ای بانگ سر دهد تعبیر بر آن است که خوشحال و شاد خاوهد شد. اگر در خواب بانگ آهویی را ببیند تعبیر بر به دست آوردن کنیزک می باشد. اگر در خواب بانگ شیر را ببیند تعبیر بر آن است که دچار ترس از فرمانروا خواهد شد. اگر در خواب بانگ پلنگ ببیند تعبیر بر ایجاد دعوا و دشمنی دارد. اگر در خواب بانگ یوزپلنک ببیند تعبیر بر این است که فردی نسبت به وی خشمگین شده و بر او کبر می کند. اگر در خواب بانگ گرگ ببیند تعبیر بر پیروزی بر دشمن خواهد داشت. اگر در خواب بانگ شغال ببیند تعبیر بر این است که از بابت زنان غمگین شده و فکرش مشغول خواهد شد. اگر در خواب آواز روباه را بشنود تعبیر بر  مکر و حیله یک دروغگو با او را دارد و اگر صدای گربه بشنود تعبیر بر این است که از دزد می ترسد. اگر در خواب بانگ شترمرغ ببیند تعبیر بر آمدن خادم دلیل دارد. اگر در خواب بانگ کرکس بدید تعبیر بر اندوه حاصل از فوت بزرگمردی دارد. اگر بانگ آله و عقاب ببیند تعبیر بر آن است که خبری از فرمانروا و پادشاه بشنود. اگر بانگ خروس ببیند تعبیر بر آن است که از جوانمردی خبری بشنود. اگر در خواب ببیند که نوعی کلاغ به نام کلاژه بانگ می دهد تعبیر بر این است که خبر مردی پنهانی به گوش او رسد. اگر بانگ جعل بشنود تعبیر بر خبری اندوهناک را دارد البته بانگ جغد و بوم نیز همین تعبیر را دارد. اگر بانگ فاخته شنود تعبیر بر شنیدن خبری کذب می باشد. ااگر بانگ تذرو بشنود تعبیر بر شنیدن خبر خانمی زیبا می باشد. اگر بانگ طاووس ببیند تعبیر بر شنیدن خبر فرمانروا عجم دارد. بانگ کلنگ (شبیه به لک لک ) تعبیر بر خبر مرد درویش دارد. بانگ لک لک تعبیر بر شنیدن خبر مرد دهقان می باشد که از شنیدن آن خبر خوشحال می شوید. بانگ کبک نیز تعبیر بر شنیدن خیر خانمی نیکو می باشد. اگر کبک ها بانگشان شنیده شود تعبیر بر شنیدن خبر خانمی مستور می باشد. بانگ کلاغ تعبیر بر خبر مردی می باشد که حرام خوار است. بانگ گنجشک شنیدن تعبیر بر شنیدن خبر خوشم می باشد. بانگ بلبل و هزاردستان تعبیر بر شنیدن خبر مطرب و نوحه گر دارد و البته بانگ سار نیز به همین تعبیر است. اما بانگ مرغ آبی تعبیر بر  ناراحتی و حزن دارد. اگر بانگ مرغابی و بط ببیند تعبیر بر شنیدن ناراحتی کسی از اهل خود آن شخص را دارد. اگر بانگ جوجه های مرغ بشنود تعبیر بر غم و ناراحتی دارد.

تعبیر خواب بانگ از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

بانگ همان صداست و در خواب تعبیرها و انواع مختلف دارد. اگر فرد در خواب میبیند که خودش در حال بانگ دادن و آواز خواندن است به گونه ای که صدای او به همه جا برسد و حتی در دور دست ها نیز شنیده بشود تعبیر بر آن است که آن فرد به شهرت و مقام بسیار خوبی خواهد رسید. این تعبیر در صورتی معتبر می باشد که فرد از صدای خویش خوشش بیاید  و صدایش موجب آزار خودش نشود . اما اگر در خواب ببینید که فردی در حال آواز خواندن است و صدای او تا دور دست ها می رود اما شما از آن صدا خوشتان نمی آید تعبیر بر آن دارد که فردی در رقابت با شما می باشد که شما نسبت به این رقابت هراسناک هستید و این رقابت برای شما آزار دهنده است. اگر بانگ و آواز خانمی را شنیدید که نتوانستید منبع صدا را پیدا کنید تعبیر خوبی ندارد. اگر در خواب بانگ و آواز گریه را شنیدید تعبیر بر این دارد که شاد و خوشحال خواهید شد و خبری خوش به شما خواهد رسید. اگر بانگ و آواز گریه ای که در خواب می شنوید با هق هق و ناله همراه نباشد تعبیر بر برآورده شدن حاجت دل شما می باشد که با بر آورده شدن این حاجت کامروا خواهید شد. همچنین اگر در خواب بانگ حیوانات چهارپا حلال گوشت را بشنوید نیز  تعبیر خیر و خوبی را دارد.

خواب بانگ پرندگان را دیدم، خواب دیدم بانگ زیبایی به گوش میرسد، خواب بانگ بسیار جدابی دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات