تعبیر خواب » ب

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بادزن

تعابیر مختلفی درباره دیدن خواب بادزن وجود دارد که در ایران حافظ می توانید مطالعه نمایید:

تعبیر خواب بازدن یا تعبیر خواب بادبزن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر فرد در خواب ببیند که یک بادزن دارد تعبیر بر آن است که خبرهایی به وی می رسد که بسیار مسرت بخش می باشند.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که او را باد خواهند زد تعبیر بر آن است که آن خانم به همین زودی ها ازدواج خواهد نمود.
اگر در خواب خانم مجری خود را باد بزند تعبیر بر آن است که به همین زودی ها آشنایی های مهم و پر فایده ای را به دست می آورد.
اگر در خواب ببیند که بادبزن خویش را گم کرده تعبیر بر آن است که یک دوست صمیمی از آن فرد دوری خواهد کرد.
اگر خانمی در خواب ببیند که یک بادبزن می خرد تعبیر بر آن است که آن زن مرد دیگری را دوست می دارد.
اگر فرد در خواب ببیند که سایرین بادبزن دارند تعبیر بر آن است که آن شخص رقیب های فراوانی را دارد.
اگر فرد در خواب ببیند که رقیبش بادبزنی را دارد تعبیر بر آن است که آن فرد مقداری پول را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب بادزن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر فردی در خواب بادبزن را ببیند تعبیر بر آن است که به زودی خبرهای خوشحال کننده و متعجب کننده فراوانی به وی خواهد رسید.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که با بادبزن خود را باد خواهد زد تعبیر بر آن است که آشنایی های جدیدی برای وی شکل خواهد گرفت. و اگر خواب ببیند که بادبزن قدیمی اش ا گم خواهد کرد تعبیر بر آن است که همسر و نامزد او خواهان خانمی دیگر می شود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادروک


تعبیر خواب بادروک

تعبیر خواب بادروک


تعبیر خواب بادروک از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر فرد در خواب ببیند که بادروک می خورد تعبیر بر آن است که مراد حاصل می شود.

تعبیر بادروک از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام

اگر فرد در خواب ببیند که بادروک می خورد چند نوع تعبیر دارد:
اولاً تعبیر بر اجابت حاجت دوما کامروایی و سوم دیدار فردی که غایب می باشد.

بادروک چیست ؟ در دیکشنری ها درباره ی بادروک اینطور نوشته شده است : “بادروگ. اصل کلمه بادروج یا بادروح است. رجوع به بادروج ، و شعوری ج ۱ ورق ۱۷۱ و ناظم الاطباء شود.”


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادریسه

در تعبیر خواب بادریسه اینطور نوشته شده است که :
اگر خانمی در خواب ببیند که بادریسه می بافد یا فردی به او بادریسه می دهد تعبیر به این است که آن زن صاحب کنیز و یا خادمی خواهد شد.
اگر خانمی در خواب ببیند که بادریسه از دوک می افتد تعبیر بر این است که مهر آن زن از دل شوهرش کم خواهد شد.

بادریسه به قطعه‌ای از چرم یا چوب مدوّر که هنگام رسیدن نخ روی دوک قرار می‌دهند گفته می شود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب باد
باد در خواب تعبیر آن انواع مختلف دارد که تعبیرهای آن با توجه به نوع باد و جهت باد متفاوت می باشد:

تعبیر خواب باد از دید علامه مجلسی

اگر فرد در خواب ببیند که سوار بر باد است تعبیر برای جهان و عزت و کام یابی می یابد.
همچنین ایشان درباره تعبیر خواب باد در کتاب تعبیر خواب نوشته اند که :
اگر فرد در خواب ببیند که باد درختان را از جا می کند تعبیر بر آن است که در آن ناحیه مشکلی در زراعت به وجود آید و یا مرگی عام به وجود خواهد آمد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد صبا صورتش را نوازش میکند و دستگاه تشخیص دهد که این باد همان باد صبا یا همان باد صبحگاهی می باشد تعبیرش این است که این باد مژده پیروزی و تسلط بر دشمن را می دهد و نوید دهنده سلامت و آسایش و راحتی می باشد.
اگر فرد در خواب فقط صدای باد را بشنود تعبیر بر آن است که خبری خواهد شنید ، اگر در خواب آن فرد از صدای باد خوشش بیاید خبری خوشایند و نیکو به وی خواهد رسید و اگر در خواب از صدای باد ناراحت شود خبر ناراحت کننده و ناخوشایند خواهد شنید.
اگر در خواب ببیند که باد او را جابجا میکند و به بالا و به سمت آسمان می برند در صورتی که فرد بخواهد به زمین برگردد اما موفق نشود تعبیر خوبی را نخواهد داشت
به صورت کلی دیدن باد در خواب اگر باد ملایم باشد تعبیر نیکویی دارد اما اگر بادی که در خواب میبیند همراه با نم باران باشد و رطوبت داشته باشد تعبیر به نیکویی و روزی دارد.
اگر در خواب ببیند که باد شدیدی می وزد و گرد و غبار به پا می کند به طوری که فرد برای فرار از باد و گرد و غبار چشم خود را ببند و به باد پشت کند تعبیر بر آن است که مشکلی برای وی پیش می آید که از آن مشکل می گریزد و به آن مشکل پشت خواهد کرد. وزیدن باد گرم در خواب تعبیر خوبی ندارد چنانچه فرد در خواب بادی را ببیند که گرم است و به سبب گرمی باد صورتش آزرده میشود تعبیر بر آن است که واقعی ناگوار به وقوع خواهد پیوست همچنین بادی که بسیار سرد باشد نیست تعبیر نیکویی نخواهد داشت بهترین نوع باد برای تعبیر در خواب بادی است که به صورت نسیم ملایم و مرطوب می باشد.

تعبیر خواب باد از سید محمد بن سیرین بصری

فرد در خواب ببیند که به وسیله باد جابجا میشود تعبیر بر آن است که مسافرت میدهد دارد که بعد مکان و زمان سفر بستگی به جهت باد و شدت باد خواهد داشت.
اگر در خواب داده سخت و وحشتناکی را ببیند تعبیر و پرداخت خواهد بود و اگر بادی که میبیند ملایم باشد و آسایش و آرامش می باشد.
حالا این فرد در خواب گردباد را ببیند که درختان و جا میکرد شیروانی ها را از جا می کردند از جمله خرابی های اینچنین به بار می آورد تعبیر بر آن است که خود نیز به صورت آن به وجود خواهد آمد.
خواب پیش می آید که فرد چنین بادی را در خواب می بیند اما در همان آدم خواب و رویا خود را به ثبت نام و مکان امنی برسانند به گونهای که حتی گوشی لباس و بازگرداندن خواهد بود در چنین مواردی تعبیر بر آن است که آن فرد شاهد ناراحتی و حزن دیگران خواهد بود.
اما اگر باد باز هم به ساعات و روز و حتی در آن مکان امن را می گیرد تعبیر بر آن است که خود آن فرد در مرکز آن ناراحتی قرار دارد.
ملایم باشد تعبیر بر سلامتی نشاط و شادابی می باشد.
علی خصوص اگر بادی که در خواب دیده میشود در خانه خود فرد باشد به طوری که پرده های خانه آن فرد را لرزاند در این حالت تعبیر بر سلامت و نشاط است که به آن فرد و تمامی اهل خانواده آن فرد خواهد رسید که این باد مژده این سلامتی و نشاط و شادابی را می دهد.
حال اگر باد به شکل گردباد باشد و گرد و خاک از زمین به واسطه این گردباد از زمین بلند شود و هوا را تاریک کند تعبیر خوبی را به هیچ شکل نخواهد داشت.

تعبیر باد از دیدگاه لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن باد در خواب به ناراحتی و وعدهها قولهای دروغین می باشد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه خالد بن علی بن محمد العنبری

امکان دارد دیدن باد در خواب تعبیر به مصیبت و بلا و بد بیاری بشود اگر فردی در خواب ببیند که باد شدید میوزد به طوری که دیوارها را خراب می کند و آدم ها را به هوا پرتاب می کند تعبیر خواب بر این است که مشکل بزرگی به وقوع می پیوندد.
حالا اگر این باد به صورت ملایم و مرطوب باشد و دارای جهت مشخصی نیز باشد می توان آن را به رحمت و نعمت الهی تعبیر کرد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه آنتونی بیتون

اگر فرد در خواب ببیند که باد به آرامی می وزد تعبیر بر آن است که یکی از اقوام آن فرد فوت شده و به آن واسطه آن ارث بزرگی به آن فرد خواهد رسید.
اگر فرد در خواب فقط صدای زوزه باد را بشنود تعبیر بر آن است که یکی از عزیزانش را از دست خواهد داد و با از دست دادن آن زندگی برای آن فرد بیهوده و بی معنا خواهد بود.
اگر در خواب ببیند که بر خلاف جهت باد در حال راه رفتن است تعبیر بر آن است که با شجاعت و دلیری در برابر وسوسه های شیطان مقاومت و پایداری خواهد نمود و از راه حلال کسب درآمد و ثروت خواهد نمود.
اگر در خواب ببیند که باد در جهتی که مطابق میل فرد می باشد می وزد تعبیر بر آن است که آن فرد در موارد و مسائل های عشقی زندگی دچار یاس و نا امیدی می شود و در موارد مربوط به زندگی شکست خواهد خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که جهت وزش باد با جهت مورد نظر آن یکی است تعبیر بر آن است که میتواند رقیب هایش را شکست داده و پیروز شود و می تواند امور زندگی خود را به خوبی و نیکی در جهتی که مطابق میل خود است هدایت کند.

تعبیر خواب باد از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب باد ببینید تعبیر بر خوشبختی می باشد.
اگر در خواب ببینید که در مقابل یک باد شدید پایداری می کنید تعبیر بر آن است که یک انرژی بسیار زیادی را خواهید داشت و از داشتن انرژی مشعوف می شوید.
اگر باد ملایم باشد تعبیر بر آن است که برای انجام کارهای جدید فرصت مناسب را خواهید یافت.
اگر در خواب ببیند که در هنگام باد در حال راه رفتن هستید تعبیر بر آن است که درآمدی فراوان خواهید داشت.
اگر فرد در خواب ببیند که عکس جهت باد حرکت می کند تعبیر بر آن است که دوستانش به او خیانت می کنند.
اگر فرد در خواب ببیند که باد به هیچ وجه نمی وزد تغییر بر آن است که تغییر و تحولات مناسب و خوشایندی در زندگی آن فرد به وقوع خواهد پیوست.
اگر در خواب باد کلاه شما را همراه خود ببرد تعبیر بر آن است که تغییراتی در زندگی شما فراهم میشود که زندگی شما بهتر خواهد شد.
اگر باد چتر شما را واژگون کند تعبیر بر آن است که در زندگی خود شادی خواهید یافت.
اگر یک کشتی را در باد شدید بیند تعبیر بر آن است که رازی برای شما افشا خواهد شد.
اگر در خواب ببیند که باید کشتی را همراه خود می برد تعبیر بر آن است که مشکلات به آن فرد نزدیک میشود.
اگر فرد در خواب ببیند که باد باعث غرق شدن یک کشتی میشود تعبیر بر آن است که پول و مادیات را به راحتی به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که باد بسیار سنگینی می وزد تعبیر بر ان است که مردم ان سرزمین دارای ترس و وحشت می باشند.

تعبیر خواب باد از دیدگاه جابر مغربی

اگر فرد در خواب ببیند که باد او را از آسمان به زمین می آورد تعبیر بر آن است که فرد بیمار شده اما عاقبت شفا می یابد و لباس عافیت به تن می کند.
اگر فرد در خواب ببیند که باد شدید او را به سمت آسمان می برد تعبیر بر آن است که به آخر عمر خود نزدیک شده است.

تعبیر خواب باد از دیدگاه لیلا برات

اگر فرد در خواب ببیند که در جهت عکس باد در حال دویدن است و باد به صورتش می خورد تعبیر بر آن است که آن فرد باید برای انجام امور اعتماد به نفس بالاتری را داشته باشد.
اگر فرد در خواب در جهت باد حرکت کند تعبیر بر آن است که در امور موفق خواهد شد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد او را قبه این سو و آن سو می کشاند تعبیر بر آن است که آن فرد به مسافرتی خواهد رفت که این مسافرت سود فراوانی را برای وی خواهد داشت.

تعبیر خواب باد از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

اگر فرد در خواب باد مغرب را ببیند که نرم جست تعبیر بر آن است که مردم آن ملک و سرزمین نعمت و ثروت فراوان خواهند یافت ،اگر در خواب ببیند که باد شمال نرم جست تعبیر سلامتی و آسایش مردم آن سرزمین است اما اگر غیر از این را خواب ببیند تعبیر نیکو و خیری را نخواهد داشت.
اگر فرد در خواب ببیند که باد مردم آن کشور و سرزمین را بگیرد و به هوا ببرد تعبیر بر آن است که آن فرد از مردم خیر و نیکی به او می رسد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه هانس کورت

اگر فرد در خواب ببیند که باد آرامی در حال وزیدن است تعبیر بر آن است که به او ثروت فراوانی خواهد رسید.
اگر فرد در خواب ببیند که باد با سرعت و شدت در وزیدن می باشد تعبیر بر آن است که آن فرد یکی از اقوام و نزدیکانش را از دست خواهد داد.
تعبیر از دیدگاه یوسف نبی
اگر در خواب باد سخت ببیند تعبیر بر بیگانه باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بابونه

 

تعبیر خواب بابونه به این صورت است که اگر در خواب ببینم که مشغول چیدن یا نوشیدن یک فنجان چایی گیاه بابونه می باشد تعبیر بر آن است که نشان سلامتی شما می باشد اگر بابونه را ببینم تعبیر آن غصه و ناراحتی می باشد اگر فرد در خواب اقدام به خرید بابونه می کند تعبیر بر آن است که خطر یا بیماری در کمین می باشد. مراقب باشید و صدقه بدهید انشاالله که خیر است. یک فال تاروت می تواند برایتان از آینده خبرهایی داشته باشد، استفاده کنید.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
کانال تلگرام