تعبیر خواب » ب

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب باز ، شاهین

تعبیر خواب باز
تعبیر خواب شاهین و باز

تعبیر خواب باز یا شاهین از دیدگاه امام جعفر صادق

اگر فرد در خواب بازی را ببیند که رام او می باشد پنج نوع تعبیر دارد: اول آرامش دوم نشاط و خوشحالی، سوم مژده، چهارم فرمانروایی و در آخر تعبیر بر دست یابی به مراد و پول به اندازه قیمت آن باز می باشد (بین هزار تا دوهزار درهم) و این ها در صورتی است که باز سفید رنگ بوده و مطیع آن فرد باشد.

اگر باز رام نباشد به چهار شکل تعبیر خواهد شد: اول تعبیر بر حاکمی ستمگر دارد، دوم تعبیر بر حاکمی که میل کند، سوم تعبیر بر فقیه می باشد که خائن است و چهارم تعبیر بر فرزندی است که از دستورات پدر و مادر طاعت نکند.

تعبیر خواب باز,تعبیر دیدن باز در خواب,خواب باز,دیدن باز در خواب,باز,خواب باز دیدن,باز دیدن در خواب,تعبیر دیدن باز در خواب,باز به خواب دیدن,تفسیر خواب باز

تعبیر خواب شاهین یا باز از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر فرد در خواب ببیند که باز بگیرد و یا کسی به او باز بدهد و ان باز رام او بود به این معنی که بر دست او بنشیند تعبیر بر آن است که قدر و منزلت و جایگاه او بالا تر خواهد رفت. اگر فرد در خواب ببیند که یک باز سفید بر روی دست او می نشیند تعبیر بر آن است که از طرف پادشاه شان و منزلت داده خواهد شد. اگر فرد در خواب ببیند باز از دست او بی افتد و بمیرد تعبیر بر آن است که از عرش به فرش و درویشی تنزل می یابد.

تعبیر خواب شاهین,تعبیر دیدن شاهین در خواب,خواب شاهین,دیدن شاهین در خواب,شاهین,خواب شاهین دیدن,شاهین دیدن در خواب,تعبیر دیدن شاهین در خواب,شاهین به خواب دیدن,تفسیر خواب شاهین

تعبیر خواب باز از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر فرد در خواب ببیند که باز سفیدی را پیدا کرده اگر از افراد پادشاه باشد تعبیر بر آن است که حرمت و ولایت می یابد و اگر از رعیت ها باشد تعبیر بر آن است که پول فراوان به دست خواهد آورد. اگر فرد در خواب ببیند که باز بر روی پشتت بام خانه او نشسته تعبیر بر آن است که با پادشاه هم صحبت می شود و از پادشاه خیر و برکت فراوان به وی می رسد. اگر فرد در خواب ببیند که باز فرار کرده وارد خانه ای شود و یا در زیر دامن خانمی پنهان شود تعبیر بر آن است آن زن صاحب پسری خوب روی می شود. اگر در خواب ببیند که پای آن خانم سیمین یا زنگله زرین می باشد تعبیر بر ان است که آن زن صاحب دختری خواهد شد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بار سنگین

تعبیر خواب بار سنگین,تعبیر دیدن بار سنگین در خواب,خواب بار سنگین,دیدن بار سنگین در خواب,بار سنگین,خواب بار سنگین دیدن,بار سنگین دیدن در خواب,تعبیر دیدن بار سنگین در خواب,بار سنگین به خواب دیدن,تفسیر خواب بار سنگین

تعبیر خواب بار سنگین از دیدگاه کتاب سرزمین رویا

اگر فرد در خاوب ببیند که کمرش از سنگینی بار خم شده است تعبیر بر آن است که محتاج به دیگران خواهد شد.

اگر در خواب ببیند که سایرین بار سنگین جابجا می کنند تعبیر بر خوشبختی را دارد.

اگر ببیند کودکان بار سنگینی را جابجا می کنند تعبیر بر امتیاز و پیروزی دارد.

اگر ببیند که دوستانش بار سنگینی را جایجا می کنند تعبیر بر این دارد که پولش بیشتر خواهد شد.

تعبیر خواب بار کشیدن,تعبیر دیدن بار کشیدن در خواب,خواب بار کشیدن,دیدن بار کشیدن در خواب,بار کشیدن,خواب بار کشیدن دیدن,بار کشیدن دیدن در خواب,تعبیر دیدن بار کشیدن در خواب,بار کشیدن به خواب دیدن,تفسیر خواب بار کشیدن

تعبیر خواب بار سنگین از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بار زیاد در خواب ببینید مانند بار در انبار یا در محوطه ای تعبیر بر خیر و نیکی می باشد. در صورتی که فرد در خواب ببیند در حال بار کشیدن است و در عالم خواب بداند که آن بار مال خودش است و نه متعلق به دیگری باشد،تعبیر بر سود می باشد.

برای این تعبیر فرقی نمی کند که بار را با وسیله ای جابجا کنید و یا بر روی دوش خود جابجا کنید.

تعبیر خواب حمالی,تعبیر دیدن حمالی در خواب,خواب حمالی,دیدن حمالی در خواب,حمالی,خواب حمالی دیدن,حمالی دیدن در خواب,تعبیر دیدن حمالی در خواب,حمالی به خواب دیدن,تفسیر خواب حمالی

اگر در خواب ببینید که به خاطر بردن بار عرق کرده اید و یا خسته شده اید تعبیر بر شادی و نشاطی است که از آن سود عاید شما می شود و به معنی زحمت و رنج نمی باشد.

اگر در خاوب ببیند که برای دیگران بارکشی می کند تعبیر بر بیگاری دارد و به معنی تلاشی می باشد که بیهوده است و سود آن تلاش به دیگران می رسد و فقط رنج آن به آن فرد خواهد رسید. اگر در خواب فرد ببیند بر دوش خودش بار جابجا می کند به اندازه همان بار سود و منفعت خواهد برد. اگر بار زیاد باشد سود و منفعتش زیاد و اگر بار کم باشد سود و منفعتش نیز کم خواهد بود.

تعبیر خواب حمل بار,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,خواب حمل بار,دیدن حمل بار در خواب,حمل بار,خواب حمل بار دیدن,حمل بار دیدن در خواب,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,حمل بار به خواب دیدن,تفسیر خواب حمل بار

تعبیر خواب حمل بار,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,خواب حمل بار,دیدن حمل بار در خواب,حمل بار,خواب حمل بار دیدن,حمل بار دیدن در خواب,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,حمل بار به خواب دیدن,تفسیر خواب حمل بار
تعبیر خواب بار,تعبیر دیدن بار در خواب,خواب بار,دیدن بار در خواب,بار,خواب بار دیدن,بار دیدن در خواب,تعبیر دیدن بار در خواب,بار به خواب دیدن,تفسیر خواب بار


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادیهتعبیر خواب بادیه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

از واژه بادیه به دو منظور استفاده می شود اول برای ظرفی در آشپزخانه که برای مایعات می باشد و دوم به معنی صحرا برای تعبیر بادیه به معنی صحرا می توانید به تعبیر بیابان مراجعه بفرمایید. اما در مورد تعبیر به عنوان ظرف آشپزخانه که در قسمت طبّاخی آشپزخانه از آن استفاده می شود و در خواب تعبیر به خادم و کنیز شده است. اما امروزه دیگر کنیزک وجود ندارد.
به طور کل می توان بادیه و پیاله را به سودی که از جانب خانم عاید فرد می شود تعبیر کرد. دیدن بادیه در خواب تعبیر بر خانم خانه را دارد و به معنی روابط احساسی و عاشقانه ای می باشد که با آن خانم دارید. اگر در خواب بادیه ای نو و تمیز و براق ببیند تعبیر بر آن است که روابط استوار و صحیحی را دارد اما اگر بادیه کهنه و کثیف و … باشد تعبیر بر آن است که در رابطه اش کدورت به وجود خواهد آمد. اگر فرد جوان و مجرد باشد و در خواب شستن پیاله ببیند بسیار خوب است و تعبیر بر آن است که دارای همسری خواهد شد که ان خانم کدبانو و اهل خانه داری می باشد. اگر این خواب را خانم جوانی ببیند تعبیر نیکو خواهد دانست و به معنی خواسته های درونی آن فرد می باشد. خانمی که این خواب را ببیند می تواند یک خانواده و زندگی خوب را تشکیل دهد و این آمادگی را در خود خواهد دید که مرد زندگی اش را خوشبخت کند.
نصیبی که فرد از خانواده و زندگی خانوادگی اش می برد بستگی به ابعاد آن بادیه در خواب خواهد داشت و هرچه اندازه بادیه بزرگتر باشد مقدار سهم آن فرد در زندگی بیشتر خواهد بود. دیدن بادیه در خواب پر از نعمت است و اگر بادیه خالی باشد تعبیر بر بی نصیبی می باشد. اگر پیاله شکسته باشد تعبیر بر ناراحتی و غمی است که در محیط خانواده برای همه اعضای خانواده به وجود خواهد آمد. اگر فرد در خواب ببیند بادیه نقره دارد تعبیر بر آن است که در خانواده کسی می خواهد فرد را فریب دهد.
اگر بادیه از جنس آهن باشد تعبیر بر استحکام روابط خانواده دارد و اگر از جنس چینی باشد تعبیر بر حساس بودن و شکستنی بودن این روابط ارد و به فرد هشدار می دهد که مراقب باشد که این روابط عاطفی را نشکند.
اگر فرد در خواب ببیند که بادیه بیشتر از یکی دارد تعبیر بر فراوانی توانایی های خانم خانه دارد و به معنی تعدد کدبانو نمی باشد. اگر فرد در خواب ببیند که بادیه اش را به زمین می زند و می شکند تعبیر بر آن است که همسرش را طلاق می دهد و اگر خواب بیننده خانم باشد تعبیر بر ان است که خانمی می خواهد بین او و همسرش جدایی بی اندازد که این دور انداختن و شکستن بادیه نشان دهنده تنفرش از آن خانم می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادکنک بالن

 

تعبیر خواب بادکنک یا بالن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فرد در خواب بادکنکی بزرگ ببیند و در حقیقت بالنی را ببیند تعبیر بر ان است که فرد کاری بزرگ را در پیش دارد که در خودش توانایی انجام آن کار را ندارد. اگر فرد در خواب ببیند که به او بالنی را می دهند تعبیر بر آن است که متناسب با بزرگی آن بالن به او کاری را خواهند سپرد که آن کار فرد را در خود غرق و محو می کند. اگر بالن فرد را از زمین بلند کرده و به بالا ببرد تعبیر بر آن است که فرد در حال دور شدن از وقایع اصلی زندگی می باشد و آن فرد تکیه گاهی را در زندگی از دست خواهد داد. اگر فرد در داخل سبد بالن سرپا ایستاده باشد تعبیر بر آن است که عشقی برای او به وجود می آید که بسیار هیجان انگیز و جذاب است.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که با بالن در حال پرواز است تعبیر بر آن است که با فردی ازدواج خواهد کرد که در شهری دیگر اقامت دارد. اگر فرد در خواب ببیند که با بالن پرواز می کند و به طور عمودی بالا می رود تا جایی که زمین زیر پایش محو شود و همچنان به بالا رفتن ادامه دهد تعبیر خوبی را نخواهد داشت.
اگر فرد در خواب ببیند سوار بر بالن می باشد اما به ناگاه بالن می ترکد در این حالت هم تعبیر نیکویی ندارد و پیشنهاد می شود که تا مدتی از برخوردهای تند و خشن دوری کند و مراقب خود نیز باشد. اگر فرد در خواب بادکنک کوچکی را ببیند که می ترکد تعبیر بر آن است که آن فرد یکی از انگیزه های احساسی اش را از دست خواهد داد. اما برای خانم ها و آقایان جواب چنین خوابی تعبیر بر نافرجام بودن و بی ثمری اولین عشق می باشد.
اگر فرد در خواب بالنی را ببیند که در پرواز می باشد و مردم به تماشای بالن ایستاده باشند تعبیر بر آن است که یک نشاط همراه با امید عمومی به وقوع خواهد پیوست.
به طور کلی دیدن بالن و بادکنک در خواب تعبیر بدی را نخواهد داشت.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب باد رها کردن ( گوزیدن )تعبیر خواب گوزیدن از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که در جمع و در حضور دیگران باد رها کند به طوری که سایرین صدای آن را بشنوند تعبیر بر آن است که در بین مردم صحبتی را خواهد کرد که به موجب آن حرف از طرف دیگران شماتت خواهد شد و به دلیل گفتن آن حرف در بین مردم رسوا خواهد شد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را دیگران شنیدند تعبیر آن عکس این خواهد بود.
اما اگر مردی که این خواب را می بیند هندو باشد تعبیر بر آن است که به او نشاط و خرمی می رسد.

 

تعبیر خواب باد رها کردن از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

تعبیر رها کردن باد در خواب بر چهار نوع می باشد:
اولا سخنی ناپسند و زشت، دوم بدگویی، سوم انجام کارهایی که موجب سرزنش و نکوهش فرد می شوند و چهارم تعبیر بر رسوایی می باشد.

 

تعبیر گوز از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر فرد در خواب ببیند که بادی رها می کند که دارای صدای بلند و بوی نامطبوع باشد تعبیر بر آن است که آن فرد اقدام به کاری می کند که به سبب آن کار همه او را سرزنش می کنند و بدگویی او را می کنند.
اگر فرد در خواب بیند که صدا داشت اما بوی نامطبوع نداشت تعبیر بر آن است که از انجام کاری که برایش بی فایده بوده جدا خواهد شد و برایش در این امر خیری نهفته می باشد.
اگر در خواب ببیند که به عمد بادی از خود خارج کندو به دلیل این امر دیگران بر او بخندند او خجالت بکشد تعبیر بر آن است که از کاری بی شغل معیشت آن فرد ساخته خواهد شد.
اگر فرد در خواب ببیند که به عمد باد را رها می کند تعبیر بر آن است که آن فرد فردی بی دین و بی مذهب می باشد.

 

تعبیر باد رها کردن از دیدگاه خالد بن محمد العنبری

باد معده در خواب دیدنش تعبیر بر سخنانی دارد که معنی ندارند و بیهوده اند و امکان اینکه سخنان غیر اخلاقی باشند نیز می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادبادکاگر فرد در خواب ببیند که بادبادک را هوا می کند تعبیر بر آن است که از روش های نادرست مال فراوانی را به دست خواهد آورد.

اگر فرد در خواب بادبادکی را بر روی زمین ببیند که روی زمین افتاده تعبیر بر آن است که آن فرد در زندگی با شکست و ناامیدی مواجه خواهد شد.

اگر فرد در خواب ببیند که در حال ساخت بادبادک می باشد تعبیر بر ان است که با مالی کم معامله ای عظیم را انجام خواهد داد و تلاش میکند تا کسی را به دست بیاورد.

اگر فرد در خواب ببیند که کودکان بادبادکی را هوا می کنند تعبیر بر آن است که آن فرد برای به دست آوردن لذت کارهایی بیهوده انجام خواهد داد.

اگر فرد در خواب ببیند که بادبادک بیشتر از مقدار معمول و همیشگی بالا رفته تعبیر بر آن است که آرزوها و امیدهایش به نا امیدی تبدیل می شود.

تعبیر خواب بادبادک از دیدگاه لیلا برات

اگر فرد در خواب بادبادکی را در هوا ببیند تعبیر بر ان است که یکی از امور آن فرد درگیر بدشانسی و گره خوردگی می شود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادزن

تعابیر مختلفی درباره دیدن خواب بادزن وجود دارد که در ایران حافظ می توانید مطالعه نمایید:

تعبیر خواب بازدن یا تعبیر خواب بادبزن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر فرد در خواب ببیند که یک بادزن دارد تعبیر بر آن است که خبرهایی به وی می رسد که بسیار مسرت بخش می باشند.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که او را باد خواهند زد تعبیر بر آن است که آن خانم به همین زودی ها ازدواج خواهد نمود.
اگر در خواب خانم مجری خود را باد بزند تعبیر بر آن است که به همین زودی ها آشنایی های مهم و پر فایده ای را به دست می آورد.
اگر در خواب ببیند که بادبزن خویش را گم کرده تعبیر بر آن است که یک دوست صمیمی از آن فرد دوری خواهد کرد.
اگر خانمی در خواب ببیند که یک بادبزن می خرد تعبیر بر آن است که آن زن مرد دیگری را دوست می دارد.
اگر فرد در خواب ببیند که سایرین بادبزن دارند تعبیر بر آن است که آن شخص رقیب های فراوانی را دارد.
اگر فرد در خواب ببیند که رقیبش بادبزنی را دارد تعبیر بر آن است که آن فرد مقداری پول را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب بادزن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر فردی در خواب بادبزن را ببیند تعبیر بر آن است که به زودی خبرهای خوشحال کننده و متعجب کننده فراوانی به وی خواهد رسید.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که با بادبزن خود را باد خواهد زد تعبیر بر آن است که آشنایی های جدیدی برای وی شکل خواهد گرفت. و اگر خواب ببیند که بادبزن قدیمی اش ا گم خواهد کرد تعبیر بر آن است که همسر و نامزد او خواهان خانمی دیگر می شود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادروک


تعبیر خواب بادروک

تعبیر خواب بادروک


تعبیر خواب بادروک از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر فرد در خواب ببیند که بادروک می خورد تعبیر بر آن است که مراد حاصل می شود.

تعبیر بادروک از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام

اگر فرد در خواب ببیند که بادروک می خورد چند نوع تعبیر دارد:
اولاً تعبیر بر اجابت حاجت دوما کامروایی و سوم دیدار فردی که غایب می باشد.

بادروک چیست ؟ در دیکشنری ها درباره ی بادروک اینطور نوشته شده است : “بادروگ. اصل کلمه بادروج یا بادروح است. رجوع به بادروج ، و شعوری ج ۱ ورق ۱۷۱ و ناظم الاطباء شود.”


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بادریسه

در تعبیر خواب بادریسه اینطور نوشته شده است که :
اگر خانمی در خواب ببیند که بادریسه می بافد یا فردی به او بادریسه می دهد تعبیر به این است که آن زن صاحب کنیز و یا خادمی خواهد شد.
اگر خانمی در خواب ببیند که بادریسه از دوک می افتد تعبیر بر این است که مهر آن زن از دل شوهرش کم خواهد شد.

بادریسه به قطعه‌ای از چرم یا چوب مدوّر که هنگام رسیدن نخ روی دوک قرار می‌دهند گفته می شود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب باد
باد در خواب تعبیر آن انواع مختلف دارد که تعبیرهای آن با توجه به نوع باد و جهت باد متفاوت می باشد:

تعبیر خواب باد از دید علامه مجلسی

اگر فرد در خواب ببیند که سوار بر باد است تعبیر برای جهان و عزت و کام یابی می یابد.
همچنین ایشان درباره تعبیر خواب باد در کتاب تعبیر خواب نوشته اند که :
اگر فرد در خواب ببیند که باد درختان را از جا می کند تعبیر بر آن است که در آن ناحیه مشکلی در زراعت به وجود آید و یا مرگی عام به وجود خواهد آمد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد صبا صورتش را نوازش میکند و دستگاه تشخیص دهد که این باد همان باد صبا یا همان باد صبحگاهی می باشد تعبیرش این است که این باد مژده پیروزی و تسلط بر دشمن را می دهد و نوید دهنده سلامت و آسایش و راحتی می باشد.
اگر فرد در خواب فقط صدای باد را بشنود تعبیر بر آن است که خبری خواهد شنید ، اگر در خواب آن فرد از صدای باد خوشش بیاید خبری خوشایند و نیکو به وی خواهد رسید و اگر در خواب از صدای باد ناراحت شود خبر ناراحت کننده و ناخوشایند خواهد شنید.
اگر در خواب ببیند که باد او را جابجا میکند و به بالا و به سمت آسمان می برند در صورتی که فرد بخواهد به زمین برگردد اما موفق نشود تعبیر خوبی را نخواهد داشت
به صورت کلی دیدن باد در خواب اگر باد ملایم باشد تعبیر نیکویی دارد اما اگر بادی که در خواب میبیند همراه با نم باران باشد و رطوبت داشته باشد تعبیر به نیکویی و روزی دارد.
اگر در خواب ببیند که باد شدیدی می وزد و گرد و غبار به پا می کند به طوری که فرد برای فرار از باد و گرد و غبار چشم خود را ببند و به باد پشت کند تعبیر بر آن است که مشکلی برای وی پیش می آید که از آن مشکل می گریزد و به آن مشکل پشت خواهد کرد. وزیدن باد گرم در خواب تعبیر خوبی ندارد چنانچه فرد در خواب بادی را ببیند که گرم است و به سبب گرمی باد صورتش آزرده میشود تعبیر بر آن است که واقعی ناگوار به وقوع خواهد پیوست همچنین بادی که بسیار سرد باشد نیست تعبیر نیکویی نخواهد داشت بهترین نوع باد برای تعبیر در خواب بادی است که به صورت نسیم ملایم و مرطوب می باشد.

تعبیر خواب باد از سید محمد بن سیرین بصری

فرد در خواب ببیند که به وسیله باد جابجا میشود تعبیر بر آن است که مسافرت میدهد دارد که بعد مکان و زمان سفر بستگی به جهت باد و شدت باد خواهد داشت.
اگر در خواب داده سخت و وحشتناکی را ببیند تعبیر و پرداخت خواهد بود و اگر بادی که میبیند ملایم باشد و آسایش و آرامش می باشد.
حالا این فرد در خواب گردباد را ببیند که درختان و جا میکرد شیروانی ها را از جا می کردند از جمله خرابی های اینچنین به بار می آورد تعبیر بر آن است که خود نیز به صورت آن به وجود خواهد آمد.
خواب پیش می آید که فرد چنین بادی را در خواب می بیند اما در همان آدم خواب و رویا خود را به ثبت نام و مکان امنی برسانند به گونهای که حتی گوشی لباس و بازگرداندن خواهد بود در چنین مواردی تعبیر بر آن است که آن فرد شاهد ناراحتی و حزن دیگران خواهد بود.
اما اگر باد باز هم به ساعات و روز و حتی در آن مکان امن را می گیرد تعبیر بر آن است که خود آن فرد در مرکز آن ناراحتی قرار دارد.
ملایم باشد تعبیر بر سلامتی نشاط و شادابی می باشد.
علی خصوص اگر بادی که در خواب دیده میشود در خانه خود فرد باشد به طوری که پرده های خانه آن فرد را لرزاند در این حالت تعبیر بر سلامت و نشاط است که به آن فرد و تمامی اهل خانواده آن فرد خواهد رسید که این باد مژده این سلامتی و نشاط و شادابی را می دهد.
حال اگر باد به شکل گردباد باشد و گرد و خاک از زمین به واسطه این گردباد از زمین بلند شود و هوا را تاریک کند تعبیر خوبی را به هیچ شکل نخواهد داشت.

تعبیر باد از دیدگاه لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن باد در خواب به ناراحتی و وعدهها قولهای دروغین می باشد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه خالد بن علی بن محمد العنبری

امکان دارد دیدن باد در خواب تعبیر به مصیبت و بلا و بد بیاری بشود اگر فردی در خواب ببیند که باد شدید میوزد به طوری که دیوارها را خراب می کند و آدم ها را به هوا پرتاب می کند تعبیر خواب بر این است که مشکل بزرگی به وقوع می پیوندد.
حالا اگر این باد به صورت ملایم و مرطوب باشد و دارای جهت مشخصی نیز باشد می توان آن را به رحمت و نعمت الهی تعبیر کرد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه آنتونی بیتون

اگر فرد در خواب ببیند که باد به آرامی می وزد تعبیر بر آن است که یکی از اقوام آن فرد فوت شده و به آن واسطه آن ارث بزرگی به آن فرد خواهد رسید.
اگر فرد در خواب فقط صدای زوزه باد را بشنود تعبیر بر آن است که یکی از عزیزانش را از دست خواهد داد و با از دست دادن آن زندگی برای آن فرد بیهوده و بی معنا خواهد بود.
اگر در خواب ببیند که بر خلاف جهت باد در حال راه رفتن است تعبیر بر آن است که با شجاعت و دلیری در برابر وسوسه های شیطان مقاومت و پایداری خواهد نمود و از راه حلال کسب درآمد و ثروت خواهد نمود.
اگر در خواب ببیند که باد در جهتی که مطابق میل فرد می باشد می وزد تعبیر بر آن است که آن فرد در موارد و مسائل های عشقی زندگی دچار یاس و نا امیدی می شود و در موارد مربوط به زندگی شکست خواهد خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که جهت وزش باد با جهت مورد نظر آن یکی است تعبیر بر آن است که میتواند رقیب هایش را شکست داده و پیروز شود و می تواند امور زندگی خود را به خوبی و نیکی در جهتی که مطابق میل خود است هدایت کند.

تعبیر خواب باد از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب باد ببینید تعبیر بر خوشبختی می باشد.
اگر در خواب ببینید که در مقابل یک باد شدید پایداری می کنید تعبیر بر آن است که یک انرژی بسیار زیادی را خواهید داشت و از داشتن انرژی مشعوف می شوید.
اگر باد ملایم باشد تعبیر بر آن است که برای انجام کارهای جدید فرصت مناسب را خواهید یافت.
اگر در خواب ببیند که در هنگام باد در حال راه رفتن هستید تعبیر بر آن است که درآمدی فراوان خواهید داشت.
اگر فرد در خواب ببیند که عکس جهت باد حرکت می کند تعبیر بر آن است که دوستانش به او خیانت می کنند.
اگر فرد در خواب ببیند که باد به هیچ وجه نمی وزد تغییر بر آن است که تغییر و تحولات مناسب و خوشایندی در زندگی آن فرد به وقوع خواهد پیوست.
اگر در خواب باد کلاه شما را همراه خود ببرد تعبیر بر آن است که تغییراتی در زندگی شما فراهم میشود که زندگی شما بهتر خواهد شد.
اگر باد چتر شما را واژگون کند تعبیر بر آن است که در زندگی خود شادی خواهید یافت.
اگر یک کشتی را در باد شدید بیند تعبیر بر آن است که رازی برای شما افشا خواهد شد.
اگر در خواب ببیند که باید کشتی را همراه خود می برد تعبیر بر آن است که مشکلات به آن فرد نزدیک میشود.
اگر فرد در خواب ببیند که باد باعث غرق شدن یک کشتی میشود تعبیر بر آن است که پول و مادیات را به راحتی به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که باد بسیار سنگینی می وزد تعبیر بر ان است که مردم ان سرزمین دارای ترس و وحشت می باشند.

تعبیر خواب باد از دیدگاه جابر مغربی

اگر فرد در خواب ببیند که باد او را از آسمان به زمین می آورد تعبیر بر آن است که فرد بیمار شده اما عاقبت شفا می یابد و لباس عافیت به تن می کند.
اگر فرد در خواب ببیند که باد شدید او را به سمت آسمان می برد تعبیر بر آن است که به آخر عمر خود نزدیک شده است.

تعبیر خواب باد از دیدگاه لیلا برات

اگر فرد در خواب ببیند که در جهت عکس باد در حال دویدن است و باد به صورتش می خورد تعبیر بر آن است که آن فرد باید برای انجام امور اعتماد به نفس بالاتری را داشته باشد.
اگر فرد در خواب در جهت باد حرکت کند تعبیر بر آن است که در امور موفق خواهد شد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد او را قبه این سو و آن سو می کشاند تعبیر بر آن است که آن فرد به مسافرتی خواهد رفت که این مسافرت سود فراوانی را برای وی خواهد داشت.

تعبیر خواب باد از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

اگر فرد در خواب باد مغرب را ببیند که نرم جست تعبیر بر آن است که مردم آن ملک و سرزمین نعمت و ثروت فراوان خواهند یافت ،اگر در خواب ببیند که باد شمال نرم جست تعبیر سلامتی و آسایش مردم آن سرزمین است اما اگر غیر از این را خواب ببیند تعبیر نیکو و خیری را نخواهد داشت.
اگر فرد در خواب ببیند که باد مردم آن کشور و سرزمین را بگیرد و به هوا ببرد تعبیر بر آن است که آن فرد از مردم خیر و نیکی به او می رسد.

تعبیر خواب باد از دیدگاه هانس کورت

اگر فرد در خواب ببیند که باد آرامی در حال وزیدن است تعبیر بر آن است که به او ثروت فراوانی خواهد رسید.
اگر فرد در خواب ببیند که باد با سرعت و شدت در وزیدن می باشد تعبیر بر آن است که آن فرد یکی از اقوام و نزدیکانش را از دست خواهد داد.
تعبیر از دیدگاه یوسف نبی
اگر در خواب باد سخت ببیند تعبیر بر بیگانه باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
کانال تلگرام
Copyright © 2011 - 2019 | All Rights Reserved | نقشه سایت