تعبیر خواب » و

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آماس (ورم)

آماس
آماس

تعبیر خواب آماس (ورم) از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب آماس دید تعبیر بر ثروت دارد. اگر در خواب دید جزیی از بدنش آماس دارد تعبیر برآن دارد که به قدر آن ثروت خواهد یافت. اگر قسمتی از بدنش دارای ورم و عفونت بود تعبیر بر ثروت بسیار دارد.

تعبیر خواب آماس (ورم) از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب آماس ببیند پنج نوع تعبیر دارد: ابتدا فزونی مال، دوم زنی با فایده، سوم صاحب پسر شدن، سوم برآورده شدن حاجت، چهارم رهایی از غم و ناراحتی. اگر در خواب تمام بدن خود را باد کرده و آماس کرده دید تعبیر بر آن دارد که تمامی این پنج مورد برای او اتفاق افتد و روزی اش بشود.

تعبیر خواب آماس (ورم) از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دید بر تن خود آماس دارد و از آماس دردی به او برسد تعبیر بر آن دارد که به اندازه آن روزی حلال و ثروت حلال به دست آورد. اما اگر از آماس رنج و دردی نکشد تعبیر بر ثروت حرام دارد.

خواب آماس دیدم ، خواب ورم دیدم ، خواب دیدم آماس (ورم) بزرگی روی بدنم می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آخرین وداع

آخرین وداع
آخرین وداع

تعبیر خواب آخرین وداع از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب از فردی که تازه از دست داده است آخرین وداع ببیند تعبیر بر ناراحتی و غم دارد.

خواب آخرین وداع تازه از دست داده ام را دیدم، تعبیر خواب آخرین وداع.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات