تعبیر خواب » تعبیر خواب غبار

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب غبار

تعبیر خواب غبار

تعبیر خواب غبار

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب غبار می گوید

• اگر فردی در خواب ببیند که غبار فراوان بر او نشسته تعبیر بر آن است که وی را عقوبتی برسد.
• اگر فرد در خواب ببیند که بر زمین یا ملک اش غبار نشسته یعنی به اندازه آن مال حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب غبار می گوید

• اگر گرد و غبار اندک باشد تعبیر به مال اندک است.
• اغلب تعبیر بر این است که اگر در خواب دیدید بر وسیله یا ملکی غباری نشسته باشد و آن وسیله و ملک از ان شما باشد به اندازه آن غبار به شما چیزی مانند مال یا پول نقد خواهد رسد.اما همین غبار و گرد و خاک دارای کیفیت های متفاوت است. مثلا گاهی در خواب می بیند که گرد و غباری بر اشیاء نشسته و ساکن می باشد اما گاهی گرد و غبار در هوا معلق و در حال حرکت است. همین تفاوت دیدن غبار بر اشیاء یا در هوا باعث می شود که تعبیر آن متفاوت شود و همین امر باعث می شود که نتوان برای غبار تعبیری یکسان درنظر گرفت.
• در مواردی که غبار در هوا باشد نشان از کسالت و غم اندک می باشد. اگر در خواب ببیند که گرد و غبار در هوا وجود دارد واین گرد و غبار باعث می شود که فرد اطرافیان و اشیاء را واضح نبیند دلیل بر این است که برای فرد کسالتی پیش خواهد آمد و فرد گرفته احوال خواهد شد.غبار های اینگونه در خواب به معنی درد و رنج نیست بلکه کسالتی است که به زودی رفع خواهد شد و به جای آن نشاط و خوشحال قرار خواهد گرفت. در مواردی که هوای غبار آلود ببینید نیز تعبیر به همین گونه است و میزان تعبیر با میزان غبارآلودگی هوا و میزان وارد شدن غبار در چشم و دهان شما مربوط می باشد.
• اگر فرد در خواب ببیند که اتومبیلی حرکت می کند و گرد و غبار آن برای فرد بماند دلیل بر این است که فرد از دوری شخصی ناراحت می شود و یا چیزی را گم می کند که به دلیل گم کردن آن چیز ناراحت می شود. همچنین اگر ببیند اتومبیلی نزدیک می شود و غبار و گردی را به وجود می اورد یعنی خبری به آن فرد می رسد که برای آن فرد خوشحال کننده نخواهد بود.
• در مواردی که غبار در هوا معلق نباشد تعبیر آن همان مال اندک و کم است که به دست فرد می رسد. میزان این مال و پول هم بسته مقدار گرد و غبار ساکن دارد.
• اگر در خواب غبار بر سر فرد نشسته باشد یعنی از نظر موقعیت اجتماعی فرد تهدید می شود.در مواردی که غبار بر چهره فرد نشسته باشد یعنی فرد کاری را خواهد کرد که به دلیل آن حرف سرزنش و شرمنده خواهد شد.اگر غبار بر کفش فرد نشسته باشد یعنی آن فرد جایی خواهد رفت که باعث می شود فرد پشیمان شود و آن محل مناسب آن شخص نخواهد بود. اما اگر بر اشیا و مواردی که از وجود شما مجزا می باشد بنشیند دلیل بر به دست آوردن سود و مال می باشد.

تعبیر خواب


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

نظراتبدون نظر »

نظري وجود ندارد.

ثبت يک نظر

کانال تلگرام
بخاری برقی