تعبیر خواب

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بی راهه

تعبیر خواب بی راهه از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب ببیند که خود یا دیگری به بیراهه رفته و در آن گرفتار شده تعبیر بر آن دارد که با درایت و ذکاوت خود نمی گذارد دیگران خواسته هایشان را به او بقبولانند.

خواب دیدم به بیراهه رفتم، در خواب به بی راهه کشیده شدم، خواب بیراهه رفتن دیدم


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بی رحمی

تعبیر خواب بی رحمی از دیدگاه آنلی بیتون

اگر ببیند که در خواب با او بی رحمی کنند تعبیر بر آن دارد که در امورش به مشکل خواهد خورد. اگر در خواب ببیند که کسی با سایرین بی رحمی کند تعبیر بر آن دارد که وظیفه ای سنگین به او داده خواهد شد که برای او سودی ندارد و ضرر رسان می باشد.

خواب بی رحمی کردن دیدم، خواب دیدم بیرحم شده ام، در خواب خود به همسرم بی رحمی کردم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بی شرمی

تعبیر خواب بی شرمی از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر خواب انسانی را ببیند که بی شرم می باشد تعبیر بر آن دارد که تواضع و فروتنی آن فرد کم می باشد و تعبیر بر ناکامی در عشق نیز دارد. اگر در خواب ببیند که دیگران نسبت به او بی شرم باشند تعبیر بر آن دارد که کارهای او نابسامان خواهد شد و یا دوستانش او را گول خواهند زد. اما اگر ببیند که بی شرمی را مورد سرزنش قرار خواهد داد تعبیر بر ناکام بودن در روابط عاشقانه خواهد داشت.

خواب دیدم مورد بی شرمی واقع شده ام، خواب بی شرمی دیدم، در خواب خود بی شرمی دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بی وفا

تعبیر خواب بی وفا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب ببیند که خودش بی وفا می باشد تعبیر بر ان دارد که از اعتماد او سوء استفاده خواهد شد. اگر مردی در خواب ببیند که به همسرش بی وفایی می کند تعبیر بر آن دارد که در خانه اش دلتنگی و نامهربانی به وجود خواهد آمد. اگر خانمی خواب بی وفایی همسرش را ببیند احتمال بارداری او وجود دارد. اگر مردی ببیند که به نامزدش بی وفا می باشد تعبیر بر ان دارد که پول و مال فراوانی به دست خواهد آورد. اگر ببیند که زنی به همسرش بی وفایی کند تعبیر از خبر ناگوار خواهد داشت. اگر ببیند مردی مجرد به معشوق خود بی وفا باشد تعبیر بر آن دارد که خطر مرگ میباشد. اگر در خواب ببیند که زنی مجرد به معشوق خود بی وفا باشد تعبیر بر آن دارد که به او خیانت خواهد شد. اگر در خواب ببیند که سایرین به یکدیگر بی وفایی کنند تعبیر بر آن دارد که از طرف مردی نادرست پولی به دست او خواهد رسید.

خواب بی وفایی دیدم، خواب دیدم بی وفا هستم، خواب دیدم همسرم به من بی وفا شده است.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب بیابان ببیند چهار نوع تعبیر خواهد داشت: ابتدا رزق و قسمت، دوما تعبیر بر سرگشتگی و حیران بودنف سوما تعبیر بر رنج و زحمت و چهارم تعبیر بر ترس و خطر مرگ دارد مگر اینکه از بیابان زود خارج شود.

تعبیر خواب بیابان از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب بیابان ببیند تعبیر بر رزق و قسمت خواهد داشت و میزان آن با بزرگی بیابان در ارتباط می باشد. اگر ببیند درون بیابان تنها می باشد تعبیر بر ان دارد که در پیشه خود ثروت فراوان به دست خواهد آورد. اگر در خواب ببیند که در بیابان می باشد و با عده ای در حال گشت و گذار می باشد تعبیر بر آن دارد که ثروت و روزی بسیاری از مسافرت به دست خواهد آورد و روزی او فزونی یابد. البته محمد بن سیرین نیز در تعبیر بیابان می گیوید اگر فردی ببیند که از بیابان خارج شده تعبیر بر ان دارد که از ناراحتی و غم آزاد خواهد شد اما اگر ببیند وارد بیابان می شود تعبیر بر آن دارد که فقیر و غمگین خواهد شد.

تعبیر خواب بیابان از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب بیابان ببیند یا دشت وسیع و یا ناهموار خشک و یا صحرا همه دارای تعابیر یکسانی می باشند. تعبیر کنندگان در تعبیر بیابان گفته اند که بیابان در خواب تعبیر بر رزق و روزی دارد. اگر در خواب بیابان ببیند تعبیر بر توقعات و خواسته های ما از دنیا می باشد و مقدار آن با مقدار بزرگی بیابان در ارتباط می باشد.

خواب دیدم روی شن های بیابان دراز کشیدم، خواب دیدم در بیابان گم شده ام، خواب بیابان دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بید

تعبیر خواب بید از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

بید اگر آن حشره پشم خوار مد نظر باشد تعبیر بر آن دارد که دشمنی دارد که ضعیف می باشد اما خطرناک نیز می باشد. اگر در خواب بید ببیند تعبیر بر آن دارد که یکی از اعضای خانواده و یا نزدیکان به قصد و یا نادانسته برای نابودی او تلاش خواهند کرد و با رفتارهای آگاهانه و یا غیر آگاهانه خود به او ضرر خواهد رساند و او را نابود می کند و خود او متوجه نخواهد شد و تنها زمانی آگاه خواهد شد که دیگر فرصت جبرانی نمانده است. اگر در خواب ببیند که در خانه بید یافت شده است تعبیر بر دشمن هایی دارد که آشنا می باشند. اگر در خواب ببیند که فرشی که بر ان نشسته بید گذاشته تعبیر بر آن دارد که از همسرش دروغ خواهد شنید و خیانت می بیند البته این تعبیر برای خانم و آقا یکسان می باشد. اگر بید در کلاه او باشد تعبیر بر ان دارد که صدمه به آبروی او وارد خواهد امد و دشمن آبروی او را مورد اصابت قرار خواهد داد و اگر در خواب ببیند که بید را می کشد تعبیر بر آن دارد که بر ان دشمن ضعیف پیروز خواهد شد.

حال اگر بید به معنی درخت بید مد نظر باشد تعبیر بر مهربانی و دوستی و یاری مهربان می باشد که کمک رسان است و در دوستی قابل اطمینان می باشد و موجب دلگرمی است و سود رسان. برخی بید را به روزی و وسیله امرار معاش نیز تعبیر کرده اند که میزان سبزی و گسترش آن با مقدار روزی ارتباط دارد و اگر سبزتر باشد روزی بیشتر خواهد بود  اما اگر شاخ و برگ کمی داشته باشد تعبیر بر ان دارد که در آینده بیننده خواب برای روزی به مشکل بر خواهد خورد. اگر بید را در هر فصلی جز زمستان در خواب سرسبز ببیند تعبیر نیکو خواهد داشت اما اگر در زمستان بید ببیند تعبیر بر یک بیماری خواهد داشت. اگر در خواب ببیند که درخت بیدی از خانه همسایه بسیار بزرگ و پر شاخه برگ بوده و به داخل خانه او نیز ریخته باشد تعبیربر آن دارد که از دوستی و یا آشنایی سود فراوان عاید او خواهد شد و اگر بید از خانه او به خانه دیگری برود از او سودی به دیگران خواهد رسید حتی اگر نخواهید این بهره مند شدن حتما خواهد بود. اما اگر ببیند در سایه بیدیی خوابیده باشد تعبیر بر آن می باشد که مورد حمایت واقع خواهد شد و به آسایش و رفاه دست خواهد یافت. اگر دختر و یا پسر جوان در خواب بید ببیند تعبیر بر آن دارد که در اینده تشکیل خانواده خواهد داد و  آینده ای پر از امیدواری خواهند داشت. خانم آیتانوس در تعبیر خواب درختانی مانند نارون و چنار و بید می گوید که اینها نماد خانواده خواهند بود و برگ ها و شاخه ها نیز تعبیر بر اولاد و اقوام نزدیک خواهد داشت که سبز و خرم بودنشان تعبیر بر خوشحالی و سلامتی و موفقیت آنها می باشد.

خواب دیدم زیر درخت بید ایستاده ام، خواب دیدم بید روی لباسم می باشد، خواب بید دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بیداری

تعبیر خواب بیداری از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب حس بیداری و هوشیاری داشته باشد تعبیر بر تجربه هایی ناگوار خواهد داشت.

تعبیر خواب بیداری از دیدگاه لیلا برایت

 اگر در خواب خود ببیند که از خواب بیدار شده است تعبیر بر ان دارد که در امور و کارهایش پیروز خواهد شد.

تعبیر خواب بیداری از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب ببیند که او را بیدار می کنند تعبیر بر ان دارد که مشکلات فراوانی در کمین او می باشند. اما اگر خود بیدار شود تعبیر بر آن دارد که در امور موفق خواهد شد. اگر ببیند که خود اعضای خانواده را بیدار خواهد کرد تعبیر بر آن دارد که مخالف های او نمی توانند کاری پیش ببرند. اما اگر ببیند که دیگران را بیدار می کند تعبیر بر آن دارد که اتفاقات خوبی در پیش خواهد داشت. اما اگر ببیند که در زمان طولانی بیداری می کشد تعبیر بر آن دارد که مراد شما حاصل خواهد شد البته با کمی انتظار. اما اگر ببیند بر بالین یک بیمار بیداری می کشد تعبیر بر خوشحالی و ثروت خواهد داشت. اگر ببیند که بر سر یک مرده بیدار می ماند تعبیر بر آن دارد که تمام خواسته ها و مراد دل اش  را به دست خواهد آورد.

در خواب حس کردم بیدار هستم، خواب بیداری دیدم، خواب دیدم در خواب خود خوابیده بودم و بیدار شدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بیسکوئیت

تعبیر خواب بیسکوئیت از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب ببیند که دارد بیسکویت می پزد تعبیر بر ان دارد که به زودی در مهمانی و جشنی شرکت خواهد کرد.

تعبیر خواب بیسکوئیت از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب بیسکویت بخورد تعبیر بر ان دارد که دست دشمنان را رو خواهد کرد. اگر دختری در خواب بیسکویت بخورد تعبیر بر توجه بسیار از طرف جنس مخالف خواهد داشت.

تعبیر خواب بیسکوئیت از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر ببیند که بیسکوئیت دارد تعبیر بر آن دارد که مسافرت خوبی در پیش خواهد دات اما اگر ببیند که بیسکویت می خورد تعبیر بر آن دارد که اشتها و میل به غذا خوردن او افزایش خواهد یافت.

خواب دیدم بیسکوئیت در چای میزنم، خواب دیدم بیسکوئیت میخورم، در خواب خود بیسکوئیت میخوردم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بیشه

تعبیر خواب بیشه از دیدگاه ابن سیرین

اگر در خواب بیشه ی درختان ببیند تعبیر بر زنی بیابانی دارد، اگر در خواب ببیند که به بیشه می رود و بیشه سبز می باشد و درخت میوه دارد و الالخصوص اگر در زمان آن باشد تعبیر بر آن دارد که آن فرد زنی را به همسری یم خواهد که اصالت بیابانی دارد و یا کنیزی می باشد که در بیابان بزرگ شده باشد. و از چنین زنی به او سود فراوان می رسد.  اما اگر بیشه خالی باشد تعبیر بر ضرر خواهد داشت و اگر ببیند در بیشه درخت میوه نیست و به جای آن درخت خوار روییده و از آن خارها آسیب ببیند تعبیر بر آن دارد که از جانب آن خانم ها به او آسیب خواهد رسید.

تعبیر خواب بیشه از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

دیدن بیشه در خواب چهار نوع تعبیر خواهد داشت:

ابتدا تعبیر بر زنی بدوی و بیابانی خواهد داشت، دوما تعبیر بر کنیز خواهد داشت، سوما تعبیر بر سود دارد و چهارم تعبیر بر ناراحتی خواهد داشت.

خواب دیدم کنار یک بیشه نشسته ام، خواب دیدم بیشه ای زیبا خشک شد، خواب بیشه ی وسیعی دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب بیضه

تعبیر خواب بیضه از دیدگاه ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که بیضه های او بزرگ شده باشد تعبیر بر آن است که قدرت و اموالش فضونی خواهد یافت اما اگر در خواب ببیند که بیضه هایش بریده شده اند تعبیر بر آن دارد که دشمن بر او ظفر یابد، اما اگر بیضه هایخود را در خواب کوچک ببیند تعبیر بر آن دارد که قدرت و اموال او کم خواهد شد. اگر ببیند که بیضه چپی خود را بیرون آورده و دور می اندازد تعبیر بر آن دارد که اولادش بمیرد اما اگر ببیند که بیضه اش را به کسی با رضایت هدیه می دهد تعبیر بر آن دارد که اولادی حرام زاده خواهد داشت که از نسل فردی دیگر می باشد. اگر بیضه خود را ورم کرده یا با باد فتق ببیند تعبیر بر آن دارد که ثروت بسیاری به دست خواهد آورد اما خطری از جانب دشمنان نیز وجود دارد. اگر در خواب ببیند که بیضه اش به قدری دراز می باشد که بر روی زمین کشیده خواهد شد تعبیر بر آن دارد که ثروت بسیاری برای او به ارمغان خواهد آمد. اگر در خواب ببیند که بیضه اش را به دیگری می دهد و آن دیگری نیز بیضه اش را به او می دهد تعبیر بر آن دارد که هر دو با همسر دیگری آمیزش و روابط نامشروع خواهند داشت، اگر ببیند که پوست بیضه اش را می کند تعبیر بر آن دارد که فردی به فرزند او ستم می کند. اگر در خواب ببیند که فردی بیضه او را فشار می دهد و او از هوش می رود تعبیر بر آن دارد که خبر ناگوار فوت اولادش را بشنود و اگر اولاد نداشته باشد از منزلت او کاسته خواهد شد. اگر بیضه خود را طناب پیچ ببیند تعبیر بر آن دارد که در اوضاع و احوالاتش فرو بماند و درمانده شود. اگر در خواب بیضه دیگری را ببیند تعبیر بر آن دارد که شر دشمن از او دور خواهد شد. اما اگر نقصی در بیضه خود ببیند تعبیر بر پیروزی دشمن بر او دارد و ناراحتی او را فرا خواهد گرفت اما اگر ببیند که قسمت زیرین بیضه اش را بریده باشند تعبیر بر ان دارد که قدرت و قوت او زایل خواهد شد.

تعبیر خواب بیضه از دیدگاه امام صادق (ع)

اگر در خواب بیضه انسان ببیند بر هفت نوع تعبیر خواهد داشت:

ابتدا اولاد، دوما خانواده، سوما ثروت، چهارما بزرگی و عزت، پنجما بزرگی، ششما طلب کردن حاجت و هفتم رسیدن به آرزوی دل.

خواب دیدم بیضه هایم نیستند، خواب دیدم بیضه بزرگی دارم، در خواب بیضه هایم را فشار دادم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات