تعبیر خواب » تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بادیهتعبیر خواب بادیه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

از واژه بادیه به دو منظور استفاده می شود اول برای ظرفی در آشپزخانه که برای مایعات می باشد و دوم به معنی صحرا برای تعبیر بادیه به معنی صحرا می توانید به تعبیر بیابان مراجعه بفرمایید. اما در مورد تعبیر به عنوان ظرف آشپزخانه که در قسمت طبّاخی آشپزخانه از آن استفاده می شود و در خواب تعبیر به خادم و کنیز شده است. اما امروزه دیگر کنیزک وجود ندارد.
به طور کل می توان بادیه و پیاله را به سودی که از جانب خانم عاید فرد می شود تعبیر کرد. دیدن بادیه در خواب تعبیر بر خانم خانه را دارد و به معنی روابط احساسی و عاشقانه ای می باشد که با آن خانم دارید. اگر در خواب بادیه ای نو و تمیز و براق ببیند تعبیر بر آن است که روابط استوار و صحیحی را دارد اما اگر بادیه کهنه و کثیف و … باشد تعبیر بر آن است که در رابطه اش کدورت به وجود خواهد آمد. اگر فرد جوان و مجرد باشد و در خواب شستن پیاله ببیند بسیار خوب است و تعبیر بر آن است که دارای همسری خواهد شد که ان خانم کدبانو و اهل خانه داری می باشد. اگر این خواب را خانم جوانی ببیند تعبیر نیکو خواهد دانست و به معنی خواسته های درونی آن فرد می باشد. خانمی که این خواب را ببیند می تواند یک خانواده و زندگی خوب را تشکیل دهد و این آمادگی را در خود خواهد دید که مرد زندگی اش را خوشبخت کند.
نصیبی که فرد از خانواده و زندگی خانوادگی اش می برد بستگی به ابعاد آن بادیه در خواب خواهد داشت و هرچه اندازه بادیه بزرگتر باشد مقدار سهم آن فرد در زندگی بیشتر خواهد بود. دیدن بادیه در خواب پر از نعمت است و اگر بادیه خالی باشد تعبیر بر بی نصیبی می باشد. اگر پیاله شکسته باشد تعبیر بر ناراحتی و غمی است که در محیط خانواده برای همه اعضای خانواده به وجود خواهد آمد. اگر فرد در خواب ببیند بادیه نقره دارد تعبیر بر آن است که در خانواده کسی می خواهد فرد را فریب دهد.
اگر بادیه از جنس آهن باشد تعبیر بر استحکام روابط خانواده دارد و اگر از جنس چینی باشد تعبیر بر حساس بودن و شکستنی بودن این روابط ارد و به فرد هشدار می دهد که مراقب باشد که این روابط عاطفی را نشکند.
اگر فرد در خواب ببیند که بادیه بیشتر از یکی دارد تعبیر بر فراوانی توانایی های خانم خانه دارد و به معنی تعدد کدبانو نمی باشد. اگر فرد در خواب ببیند که بادیه اش را به زمین می زند و می شکند تعبیر بر آن است که همسرش را طلاق می دهد و اگر خواب بیننده خانم باشد تعبیر بر ان است که خانمی می خواهد بین او و همسرش جدایی بی اندازد که این دور انداختن و شکستن بادیه نشان دهنده تنفرش از آن خانم می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
کانال تلگرام
بخاری برقی
Copyright © 2011 - 2019 | All Rights Reserved | نقشه سایت